SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Prawo ochrony środowiska nakłada na podmioty eksploatujące źródło lub kilka źródeł energetycznych obowiązek uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia tych instalacji. Odpowiednie postępowanie zależy od łącznej mocy nominalnej użytkowanych urządzeń.

Każdy przedsiębiorca, który posiada na terenie zakładu, biura własną kotłownię opalaną węglem, olejem lub gazem powinien pamiętać o obowiązkach wynikających z przepisów ochrony środowiska. Zgodnie z art. 4  (Dz. U. z 2010 Nr 130, poz. 880 i Dz.U. z 2017 poz. 2390) zgłoszenia wymagają:

 • instalacje energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW
 • instalacje energetyczne o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 1 MW, a jeżeli na terenie jednego
  zakładu położonych jest kilka instalacji energetycznych, to o łącznej nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 1 MW, w skład których wchodzą wyłącznie źródła spalania paliw oddane do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku, gdy pozwolenia na budowę źródeł spalania paliw wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r. – oddane do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r., należy dokonać organowi ochrony środowiska w terminie do dnia 31 grudnia 2028 r.

Ponadto, są jeszcze inne obowiązki środowiskowe wynikające z eksploatacji kotłowni:

 • do końca lutego należy złożyć raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE),
 • do końca marca należy przygotować i złożyć informację o zakresie korzystania ze środowiska z uwzględnieniem emisji z procesu spalania paliwa w kotłowni.

Brak stosownego pozwolenia może skutkować  nałożeniem mandatu, a w skrajnych przypadkach WIOŚ ma również prawo do wstrzymania użytkowania takiej instalacji. Jeśli przedsiębiorca użytkuje instalację bez wymaganego pozwolenia powinien naliczać podwyższone o 500% opłaty za korzystanie ze środowiska.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!