SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zmiany klimatu, pustynnienie, degradacja gleb, zanieczyszczenie środowiska – wszystko to może doprowadzić do niedoborów żywności, spotęgować migracje ludzi i podsycić konflikty – ostrzega w specjalnym raporcie IPCC. Zaleca m.in. by skupić się na lepszym zarządzaniu gruntami oraz na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych we wszystkich sektorach.

W czwartek 8 sierpnia br. w Genewie w Szwajcarii Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC) przedstawił specjalny raport dotyczący zmian klimatu, pustynnienia, degradacji ziemi, zrównoważonego zarządzania gruntami, bezpieczeństwa żywnościowego i przepływów gazów cieplarnianych w ekosystemach lądowych.

Ziemia już jest pod rosnącą presją człowieka, a zmiany klimatu ją pogłębiają. Utrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie znacznie poniżej 2ºC można osiągnąć jedynie poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych we wszystkich sektorach, np. w sektorze spożywczym. Ziemia odgrywa ważną rolę w systemie klimatycznym, więc uwaga świata powinna się skupiać się na zrównoważonym rozwoju – czytamy w raporcie.

Punkty krytyczne: 

 • Zasoby naturalne – użytkowane grunty mogą zapewnić zarówno żywność oraz biomasę na potrzeby energii odnawialnej. Wymaga to jednak wcześniej przemyślanych i dalekosiężnych działań w wielu obszarach.
 • Pustynnienie i degradacja gleb – około 500 milionów ludzi mieszka na obszarach dotkniętych pustynnieniem. Suche tereny i obszary pustynne są bardziej narażone na zmiany klimatu, w tym susze, fale upałów i burze piaskowe. Gleby ulegające degradacji stają się mniej wydajne, zanika szata roślinna w wyniku czego zmniejsza się zdolność powierzchni ziemi do pochłaniania dwutlenku węgla.
 • Bezpieczeństwo żywnościowe – zmiany klimatu wpływają na wszystkie cztery filary bezpieczeństwa żywnościowego: dostępność (wydajność i produkcja), dostęp (ceny i zdolność do pozyskiwania żywności), wykorzystanie (odżywianie i gotowanie) oraz stabilność (zakłócenia dostępności). Skoordynowane działania, które mają na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu, mogą jednocześnie poprawić grunty, bezpieczeństwo żywnościowe i żywienie, a także położyć kres głodowi.
 • Reagowanie na zmiany klimatu i gruntów – polityka transportowa i środowiskowa również może mieć kluczowe znaczenie w walce ze zmianami klimatu. Wczesne działanie jest najbardziej opłacalnym sposobem, by uniknąć strat.

Ziemia w dalszym ciągu musi pozostać produktywna, jednak ma ona ograniczone możliwości. Oznacza to, że cała uwaga ludzkości powinna się skupić na przeciwdziałaniu zmianom klimatu np. m.in. na uprawie roślin energetycznych i zalesianiu.

Aby uniknąć zagrożeń dla bezpieczeństwa żywnościowego, różnorodności biologicznej i degradacji ziemi, bioenergia musi być starannie zarządzana. IPCC zauważa też, że pożądane wyniki zależą od współdziałania lokalnej polityki oraz ogólnoświatowych systemów zarządzania.

Źródło: https://www.ipcc.ch/

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!