SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W Polsce konkretnych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej odnoszących się do obiektów zabytkowych nie ma. Kontroli ppoż. dokonuje się jak każdego innego obiektu budowlanego.

Katedra Notre Dame, dziedzictwo kulturowe Francji, jeden z symboli Paryża w poniedziałkowy wieczór stanęła w płomieniach. Pożar udało się ugasić dopiero we wtorek o godz. 4 nad ranem. Zniszczeniu uległa znaczna część katedry, spłonął dach, runęła iglica. Na szczęście wiele cennych zabytków udało się uratować, w tym Koronę Cierniową.

W obliczu nieszczęścia, jakim można określić pożar katedry Notre Dame, wielu ekspertów stawia pytanie: czy tragedii dało się uniknąć? Odpowiedź nie jest jednoznaczna i, tak jak w tym przypadku, zostanie poznana dopiero po przeprowadzeniu śledztwa przez paryską prokuraturę. Mimo to, Katedra Notre Dame jako jeden z obiektów zabytkowych i symboli Paryża, z racjonalnego punktu widzenia powinna być pod szczególnym nadzorem ochrony przeciwpożarowej.

Co w tym kontekście stanowią przepisy ppoż. dla obiektów zabytkowych w Polsce?

Kwestie dotyczące obiektów zabytkowych reguluje Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245). Określa ona m.in. zasady ochrony zabytków.

Każda Jednostka, która jest zabytkiem lub są w niej zebrane dobra kultury narodowej musi zapewnić taką organizację, aby były one bezpieczne.  Jeżeli chodzi o zabezpieczenie z obszaru ppoż. to odbywa się to według ogólnie obowiązujących przepisów – tłumaczy Krystyna Kacprzak, inspektor SEKA S.A. oddział Łódź. – Każdy tego typu obiekt musi posiadać plan postępowania na wypadek kryzysu lub zagrożenia dla zabytku. Jest to ujęte w tzw. KRZO (karty realizacji zadań obronnych). W tych kartach jest przede wszystkim szczegółowo określona ewakuacja dóbr kultury (sprzęt, pieniądze i zapasowe miejsce przechowywania). Uważam, że w ten sposób są zorganizowane wszystkie dobra kultury, gdyż to Wojewodowie ustalają plany zabezpieczenia (postępowania w sytuacja kryzysowych) – dodaje.

Z kolei konkretnych przepisów ppoż. odnoszących się do obiektów zabytkowych nie ma.

Jak mówi Piotr Zawisza, koordynator ds. nadzoru ppoż. SEKA S.A., jest tylko zapis, który stanowi, że w przypadku muzeów i zabytków budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, należy stosować stałe urządzenia gaśnicze i systemy sygnalizacji pożarowej (§ 27 pkt 1, ppkt 2 i § 28 pkt 1, ppkt 14 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że obiekt zabytkowy może być zagrożony wybuchem pożaru Komendant Główny lub Wojewódzki PSP może zlecić przeprowadzenie kontroli kompleksowych ppoż. w trybie natychmiastowym.

Przeprowadź AUDYT Z ZAKRESU PREWENCJI PRZECIWPOŻAROWEJ natychmiast, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal.sekunda@seka.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej