SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Warsztaty BHP Prosave.pl zostały objęte patronatem SEKA S.A.

Od kilku lat, zdobywające rosnącą popularność warsztaty Posave.pl gromadzą przedstawicieli firm zainteresowanych najnowszymi rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, obniżania kosztów zakupów ŚOI i najnowszych trendów w obszarze bezpieczeństwa.

Ideą warsztatów jest dzielenie się fachową wiedzą z pracownikami służb BHP, działów zakupów, utrzymania ruchu i z zainteresowanymi, a także wsłuchanie się w ich potrzeby. Szkolenia mają formę wykładów i prezentacji.

W poprzedniej edycji, wielu, spośród ponad 400 gości, z uwagą przysłuchiwało się tematyce związanej z Outsourcingiem BHP, poznając  korzyści jakie płyną z wprowadzenia takiego rozwiązania w swoim zakładzie pracy. Dowiedzieli się min. jak obniżyć koszty zarządzania i utrzymania magazynu, jak usprawnić zarządzanie dokumentacją pracowniczą, jak usprawnić obsługę działów oraz kontrolę wydatków a także jak obniżyć koszty zaangażowanego kapitału. Więcej na: prosave.pl

W edycjach w 2019 roku warsztaty są wzbogacone o stolik ekspercki SEKA S.A., przy którym eksperci będą w stanie doradzić w obszarach obejmujących głównie istotę audytu bhp.

W edycji 2019 planowane są spotkania w:

 • 11.04.2019 – Rzeszów , Hotel Zimowit***, Al. Armii Krajowej 4b 35-959 Rzeszów
 • 16.05.2019 – Warszawa , Hotel Lord****, Al. Krakowska 218, 02-219 Warszawa
 • 30.05.2019 – Katowice , Park Hotel Diament Katowice****, ul. Wita Stwosza 37, 40-042 Katowice
 • 13.06.2019 – Łódź , m HOTEL***, ul. Św. Teresy 111 91-222 Łódź
 • 5 września 2019 w Gdyni,  Business Faltom Hotel Gdynia*** ul Morska 362, 81-006 Gdynia
 • 26 września 2019 w Poznaniu, hotelu Novotel Poznań Malta ul Termalna 5, 61-028 Poznań
 • 10 października 2019 w Bydgoszczy City Hotel Bydgoszcz ul 3 maja 6, 65-950 Bydgoszcz
 • 24 października 2019 we Wrocławiu  w Hotelu Novotel Wrocław City ul Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław

Zapisy na warsztaty, kliknij tutaj: warsztaty.prosave.pl

„…Już dzisiaj zapraszam na aktywne Warsztaty BHP, gdzie w jednym miejscu, w jednej chwili znajdą Państwo odpowiedzi na nurtujące Was pytania z zakresu BHP! To niepowtarzalna okazja do spotkania się z fachowcami, którzy są gotowi podzielić się z Państwem swoja wiedzą i doświadczeniem!”

 

Wojciech Respondek, Prezes Zarządu Prosave.pl Sp. z o.o.

Stolik ekspercki SEKA S.A. – ISTOTA AUDYTU BHP w firmie.

Warunki pracy to jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa i higieny pracy. To właśnie one decydują o zdrowiu, bezpieczeństwie i komforcie pracowników. Z punktu widzenia pracodawcy są one niezwykle ważne w kontekście spełnienia norm prawnych, w tym standardu ISO oraz uniknięcia ewentualnych kar, orzeczonych w przypadku uchybień. Niezależnie od tego, w jakiej branży działa firma, prowadzony audyt warunków pracy uwzględnia wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy. Istotą audytu warunków pracy jest przeprowadzanie kompleksowego przeglądu stanowisk pracy z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń, a także analiza całość dokumentacji firmy z obszaru BHP, pod kątem sprawnego, właściwego funkcjonowania procedur i ich zgodności z prawem. W ramach przeprowadzanego audytu, audytujący obejmuje następujące obszary:

1. Obiekty, budynki, teren.
2. Instalacje związane z obiektami, budynkami, terenem.
3. Pomieszczenia pracy.
4. Stanowiska pracy.
5. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.
6. Ocena ryzyka zawodowego.
7. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych.
8. Prace na wysokości lub w wykopach.
9. Prace z użyciem substancji i mieszanin chemicznych zaliczonych do niebezpiecznych.
10. Prace z użyciem niebezpiecznych czynników biologicznych.
11. Inne prace szczególnie niebezpieczne.
12. Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych.
13. Prace administracyjno-biurowe.
14. Pozostałe prace w narażeniu na czynniki szkodliwe, niebezpieczne lub uciążliwe.
15. Instrukcje bezpiecznego wykonywania prac.
16. Wymagania minimalne, zasadnicze, ogólne.
17. Przeglądy stanu technicznego.
18. Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu.
19. Instrukcje bezpiecznej obsługi.
20. Wyposażenie magazynów, podręcznych miejsc składowania.
21. Urządzenia transportowe.
22. Transport ręczny.
23. Składowanie.
24. Drogi transportowe. (oznakowanie, drożność i inne)
25. Badania profilaktyczne.
26. Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
27. Organizacja pierwszej pomocy.
28. Posiłki profilaktyczne i napoje.
29. Szkolenia bhp.
30. Dodatkowe kwalifikacje. (UDT, elektroenergetyczne, inne)
31. Inne wymagane szkolenia. (HACCP, śr. ochrony roślin, itp.)
32. Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
33. Informowanie o zagrożeniach innych pracobiorców.
34. Środki ochrony zbiorowe.j
35. Środki ochrony indywidualnej.
36. Odzież i obuwie robocze.
37. Zgłaszanie wypadków i innych zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz chorób zawodowych.
38. Dokumentacja wypadków i chorób zawodowych.
39. Realizacja wniosków i zaleceń profilaktycznych.
40. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.
41. Urządzenia przeciwpożarowe.
42. Podręczny sprzęt gaśniczy.
43. Organizacja ewakuacji.
44. Oznakowanie bezpieczeństwa – ewakuacyjne i ochrony ppoż.
45. Procesy i materiały pożarowo niebezpieczne.
46. Ocena pomieszczeń zagrożonych wybuchem.
47. Praktyczne sprawdzanie warunków i organizacji ewakuacji w obiekcie. (ćwiczenia ewakuacyjne)
48. Wyznaczenie osób do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
49. Ustanowienia, w regulaminie pracy, zapisów dotyczące bhp.
50. Współpraca pracodawców i koordynacja zagadnień bhp.
51. Ochrona pracy kobiet i młodocianych.
52. Konsultacje działań związanych z bhp, komisja bhp.
53. Realizacja decyzji i in. środków prawnych wydanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.
54. Realizacja wniosków i zaleceń – kontrole wewnętrzne.
55. Inne obszary. (wynikające ze specyfiki firmy)

Efektem końcowym przeprowadzonego audytu warunków pracy jest raport końcowy, w którym uwzględnione są wszystkie prawidłowe i nieprawidłowe elementy warunków pracy w przedsiębiorstwie. Zidentyfikowane zostają możliwe zagrożenia oraz przedstawione są także propozycje wdrożenie nowych procedur i standardów, mających na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu warunków pracy.

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz wideo organizatora warsztatów.

* ŚOI – Środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenie przeznaczone do noszenia bądź trzymania przez pracownika w celu ochrony przed jednym zagrożeniem lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie lub bezpieczeństwo pracy. źródło definicji: CIOP


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisz się na nasz newsletter!