SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Wpływ audytu z zakresu bhp, ppoż. i ochrony środowiska na zniżkę ubezpieczeniową

Ubezpieczenie dla firm w Polsce nie jest obowiązkowe. Są jednak zawody i działalności gospodarcze, prowadzenie których musi być zabezpieczone poprzez wykupienie obowiązkowego OC. Warto zaznaczyć, że nie jest to wymóg całkowicie bez pokrycia w rzeczywistości. Prowadzenie firmy jest bowiem obwarowane nie tylko ryzykiem związanym z wyrządzeniem szkody osobie trzeciej, ale też z utratą płynności finansowej.

Na polskim rynku ubezpieczeniowym znajdziemy wiele rodzajów polis, od podstawowego ubezpieczenia OC, po polisę tzw. all risks. W każdym wypadku wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od wielu czynników, między innymi od wysokości ustalonej sumy ubezpieczenia, a także od możliwości wystąpienia ryzyka w przedsiębiorstwie. Im większe – tym wyższa cena. Warto przy tym wspomnieć, że w razie wystąpienia zdarzenia objętego polisą, wypłata odszkodowania zależy przede wszystkim od dopilnowania wszystkich niezbędnych wymogów formalnych, m.in. z zakresu bhp i ppoż.

Kto musi posiadać ubezpieczenie OC?

Zgodnie z obowiązującym prawem, ubezpieczenie OC jest wymagane w zawodach, których wadliwe wykonywanie może narazić klientów na dotkliwe szkody. Są to m.in.:

 • zarządcy nieruchomości,
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • biura turystyczne,
 • brokerzy,
 • rzeczoznawcy majątkowi,
 • inżynierowie budownictwa i architekci,
 • adwokaci, radcowie prawni, notariusze,
 • doradcy podatkowi,
 • komornicy sądowi,
 • rzecznicy patentowi,
 • organizatorzy imprez masowych,
 • detektywi.

Obowiązki ubezpieczającego

Przedsiębiorca powinien pamiętać, że spoczywają na nim konkretne obowiązki wynikające z zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Jest to o tyle istotne, że za niewywiązanie z tych wymogów, w razie wystąpienia szkody – może nie otrzymać odszkodowania, lub będzie ono pomniejszony o spory procent.

A więc, zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) (na przykładowej polisie all risks) ubezpieczający zobowiązany jest m.in. do:

 • utrzymywania we własnym zakresie i na własny koszt zajmowanych i wykorzystywanych pomieszczeń, budynków, budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz ich zabezpieczeń w dobrym stanie technicznym, a także podejmowania stosownych działań zapobiegawczych oraz wszelkich uzasadnionych środków ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia lub powiększenia się szkody,
 • eksploatacji posiadanego mienia zgodnie z zaleceniami i wskazówkami jego producenta lub dostawcy, przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i norm, w szczególności w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony przeciwpożarowej, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi urządzeniami,
 • stosowania się do wszelkich norm, zaleceń i wymogów organów administracji państwowej i samorządowej dotyczących bezpieczeństwa prowadzonej działalności.

Powyższe punkty bezsprzecznie wskazują na obowiązek przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Jakiekolwiek zaniedbanie w tym zakresie może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Warto zapamiętać, że ubezpieczenie dla firm nie zwalnia ich z obowiązku minimalizowania ryzyka wystąpienia szkód. W przypadkach tzw. umyślnego działania lub zaniechania albo rażącego niedbalstwa towarzystwa ubezpieczeniowe mają prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Czy i jak można wpłynąć na cenę ubezpieczenia?

W tym momencie aktualny staje się audyt z zakresu bhp, ppoż. czy ochrony środowiska, który wskazuje, czy przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymagania prawne, a procesy pracy przebiegają w sposób możliwie najbardziej bezpieczny dla ludzi, środowiska i mienia. Wskazuje też, czy ryzyko wypadków, chorób zawodowych lub innych nieprzewidzianych, nieszczęśliwych zdarzeń jest wyeliminowane lub zminimalizowane. Audyt pokazuje także obszary w których może być potrzebna poprawa, istotna lub niewielka zmiana a ich wprowadzenie może nawet generować koszty. Jednak likwidacja lub ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń gwarantuje wydanie certyfikatu, który potwierdza, że przedsiębiorca funkcjonuje w zgodzie z przepisami prawa a także zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Z pozycji TU takie zabezpieczenie przedsiębiorstwa i potwierdzenie tego faktu w postaci certyfikatu daje dodatkowe punkty przy ustalaniu ceny za polisę ubezpieczeniową. Może to też w znaczący sposób wpłynąć na zniżkę.

 

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej