SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Jesteś zainteresowany?
Skontaktujemy się z Tobą!

Imię *

Nazwisko *

E-mail *

Telefon*

Przytrzymaj klawisz Ctrl aby zaznaczyć więcej województw
Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. więcej... w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)

Klauzula informacyjna
czytaj...

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • podanie danych jest dobrowolne;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych i w celach marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody;
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, jest podmiot przetwarzający - FreshMail Sp. z o.o., al. 29 Listopada 155C, 31-406 Kraków, który udostępnia Administratorowi program do wysyłki newslettera, w którym przetwarzany będzie Pani / Pana adres e-mail;
 • od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. 25 maja 2018 r. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Prosimy – zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Jesteś zainteresowany? - wypełnij formularz lub napisz: szkolenia.dofinansowane@seka.pl

* Wysłanie aplikacji możliwe jest po poprawnym wypełnieniu wymaganych pól formularza.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

ZOBACZ TAKŻE

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Priorytety wydatkowania KFS w roku 2020

1) wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
3) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
4) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
5) wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
6) wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
7) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Kilka kroków dzieli Twoją firmę od dofinansowanych szkoleń – pomożemy Ci krok po kroku:

 1. SEKA bada potrzeby szkoleniowe pracowników firmy
 2. SEKA pomaga dobrać odpowiednie szkolenia
 3. SEKA pomaga wypełnić wniosek o dofinansowanie
 4. Firma składa wniosek we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy
 5. Po akceptacji wniosku, firma podpisuje umowę z UP oraz ze swoim pracownikiem
 6. Firma podpisuje Umowę szkoleniową z SEKA
 7. Firma odbiera dofinansowanie
 8. SEKA przeprowadza szkolenia pracowników
Działania krok po kroku
Krok Działanie Firma Klienta SEKA S.A. PUP, WUP
1 Dedykowanie pracowników do szkolenia seka_tak seka_nie seka_nie
2 Analiza potrzeb i wybór szkoleń seka_tak seka_tak seka_nie
3 Uzupełnienie wniosku seka_tak

doradztwo

4 Złożenie wniosku seka_tak seka_nie seka_nie
5 Decyzja seka_nie seka_nie seka_tak
6 Podpisanie umowy z UP seka_tak seka_nie seka_tak
7 Podpisanie umowy z SEKĄ seka_tak seka_tak
8 Przesłanie środków do firmy seka_nie seka_nie seka_tak
9 Realizacja szkoleń seka_nie seka_tak seka_nie
10 Wystawienie faktury seka_nie seka_tak seka_nie
11 Opłacenie faktury seka_nie seka_nie
12 Rozliczenie z UP (na podstawie opłaconej faktury) seka_tak seka_nie seka_nie

Pytania i odpowiedzi

1. Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

2. Kto może korzystać

Dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest ogólnodostępne. Mogą z niego korzystać wszyscy pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. firmy, instytucje, urzędy, fundacje zatrudniające pracowników na umowę o pracę (próbna, czasowa, stała) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające na umowę o pracę co najmniej 1 osobę (niezależnie od wymiaru etatu). Nie ma znaczenia wielkość firmy.

3. Czego może dotyczyć finansowanie?

Na co Pracodawca może przeznaczyć środki z KFS?

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.
4. Jaka jest wartość dofinansowania?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
5. Od czego zależy pula środków?
 • Przyznanie dofinansowania jest zależne od Powiatowego Urzędu Pracy, decyduje kolejność zgłoszeń (pula środków jest ograniczona) oraz uzasadnienie realizacji szkoleń.
 • Ważne jest prawidłowe wypełnienie wniosku i załączników m.in. w zakresie pomocy de minimis.
6. Jakie są kroki dla klienta?
 • Określić potrzeby szkoleniowe Pracowników
 • Wybrać firmę szkoleniową, szkolenia, wartość szkoleń
 • Prawidłowo uzupełnić wniosek (zwracając uwagę na uzasadnienie)
 • Czas na rozpatrzenie wniosku to 30 dni
7. Co gdy wniosek zostanie zaakceptowany?
 • Firma podpisuje umowę z urzędem pracy oraz swoimi pracownikami
 • Firma podpisuje umowę z firmą szkoleniową SEKA S.A.
 • Przekazuje umowę do urzędu
 • Otrzymuje dofinansowanie na wskazany numer konta
 • Opłaca wystawioną przez SEKA fakturę
 • Rozlicza się z Urzędem na podstawie faktury i potwierdzenia wpłaty

Zapisz się na nasz newsletter!