SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Jesteś zainteresowany?
Skontaktujemy się z Tobą!

Imię *

Nazwisko *

E-mail *

Telefon*

Przytrzymaj klawisz Ctrl aby zaznaczyć więcej województw
Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. więcej... w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną więcej... (Dz.U.2017.1219 t.j.) wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez SEKA S.A. na podany przeze mnie powyżej adres e-mail.

Klauzula informacyjna
czytaj...

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • podanie danych jest dobrowolne;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych i w celach marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody;
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, jest podmiot przetwarzający - FreshMail Sp. z o.o., al. 29 Listopada 155C, 31-406 Kraków, który udostępnia Administratorowi program do wysyłki newslettera, w którym przetwarzany będzie Pani / Pana adres e-mail;
 • od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. 25 maja 2018 r. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Prosimy – zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Jesteś zainteresowany? - wypełnij formularz lub napisz: szkolenia.dofinansowane@seka.pl

* Wysłanie aplikacji możliwe jest po poprawnym wypełnieniu wymaganych pól formularza.

ZOBACZ TAKŻE

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019 to:

1.  Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
2.  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
3.  Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
4.  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
5.  Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.
6.  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Kilka kroków dzieli Twoją firmę od dofinansowanych szkoleń – pomożemy Ci krok po kroku:

 1. SEKA bada potrzeby szkoleniowe pracowników firmy
 2. SEKA pomaga dobrać odpowiednie szkolenia
 3. SEKA pomaga wypełnić wniosek o dofinansowanie
 4. Firma składa wniosek we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy
 5. Po akceptacji wniosku, firma podpisuje umowę z UP oraz ze swoim pracownikiem
 6. Firma podpisuje Umowę szkoleniową z SEKA
 7. Firma odbiera dofinansowanie
 8. SEKA przeprowadza szkolenia pracowników
Działania krok po kroku
Krok Działanie Firma Klienta SEKA S.A. PUP, WUP
1 Dedykowanie pracowników do szkolenia seka_tak seka_nie seka_nie
2 Analiza potrzeb i wybór szkoleń seka_tak seka_tak seka_nie
3 Uzupełnienie wniosku seka_tak

doradztwo

4 Złożenie wniosku seka_tak seka_nie seka_nie
5 Decyzja seka_nie seka_nie seka_tak
6 Podpisanie umowy z UP seka_tak seka_nie seka_tak
7 Podpisanie umowy z SEKĄ seka_tak seka_tak
8 Przesłanie środków do firmy seka_nie seka_nie seka_tak
9 Realizacja szkoleń seka_nie seka_tak seka_nie
10 Wystawienie faktury seka_nie seka_tak seka_nie
11 Opłacenie faktury seka_nie seka_nie
12 Rozliczenie z UP (na podstawie opłaconej faktury) seka_tak seka_nie seka_nie

Pytania i odpowiedzi

1. Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

2. Kto może korzystać

Dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest ogólnodostępne. Mogą z niego korzystać wszyscy pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. firmy, instytucje, urzędy, fundacje zatrudniające pracowników na umowę o pracę (próbna, czasowa, stała) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające na umowę o pracę co najmniej 1 osobę (niezależnie od wymiaru etatu). Nie ma znaczenia wielkość firmy.

3. Czego może dotyczyć finansowanie?

Na co Pracodawca może przeznaczyć środki z KFS?

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.
4. Jaka jest wartość dofinansowania?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
5. Od czego zależy pula środków?
 • Przyznanie dofinansowania jest zależne od Powiatowego Urzędu Pracy, decyduje kolejność zgłoszeń (pula środków jest ograniczona) oraz uzasadnienie realizacji szkoleń.
 • Ważne jest prawidłowe wypełnienie wniosku i załączników m.in. w zakresie pomocy de minimis.
6. Jakie są kroki dla klienta?
 • Określić potrzeby szkoleniowe Pracowników
 • Wybrać firmę szkoleniową, szkolenia, wartość szkoleń
 • Prawidłowo uzupełnić wniosek (zwracając uwagę na uzasadnienie)
 • Czas na rozpatrzenie wniosku to 30 dni
7. Co gdy wniosek zostanie zaakceptowany?
 • Firma podpisuje umowę z urzędem pracy oraz swoimi pracownikami
 • Firma podpisuje umowę z firmą szkoleniową SEKA S.A.
 • Przekazuje umowę do urzędu
 • Otrzymuje dofinansowanie na wskazany numer konta
 • Opłaca wystawioną przez SEKA fakturę
 • Rozlicza się z Urzędem na podstawie faktury i potwierdzenia wpłaty