SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Kary za nieprawidłowe prowadzenie ewidencji BDO

Każdy posiadacz odpadów musi prowadzić ich ewidencję. Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie dokumenty w ewidencji powinny być przygotowywane za pośrednictwem BDO. Jeżeli pomimo tego obowiązku przedsiębiorca nie będzie prowadził ewidencji lub będzie to robił nieterminowo albo niezgodnie z faktyczną ilością czy rodzajami przekazywanych odpadów, będzie mu groziła kara grzywny lub aresztu.


W obecnej  sytuacji, ze względu na epidemię COVID-19,  ewidencję odpadów można prowadzić jeszcze w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r. Jednak najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. wszystkie wystawione w tym czasie karty trzeba przenieść do Systemu BDO

Jakie kary i za co przy błędach w ewidencji BDO?

Jeśli przedsiębiorca będzie prowadził swoją działalność bez wpisu do BDO to może mu grozić kara  grzywny od 100 zł do ponad 1 miliona złotych.

Kara aresztu może grozić m.in. za:

  • poddawanie odzyskowi odpadów medycznych i weterynaryjnych, których odzysk jest niedopuszczalny
  • unieszkodliwianie odpadów medycznych lub weterynaryjnych
  • unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub weterynaryjnych przez ich współspalanie.

W art. 171-193 ustawy o odpadach wymienione są wszystkie sytuacje, za które grożą kary grzywny lub aresztu.

Grzywna, areszt i administracyjna kara pieniężna za nieprawidłowości w BDO.

Oprócz grzywny lub aresztu za złamanie przepisów ustawy o odpadach przedsiębiorcy może grozić też administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5 tys. zł do 1 mln złotych nałożona przez  właściwego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Karze podlega m.in.:

  • prowadzenie działalności wymagającej wpisu do Rejestru BDO bez tego wpisu,
  • transport odpadów niezgodny z wymaganiami, o których mowa w art. 24 ustawy
    o odpadach,
  • zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą lub z innymi odpadami, substancjami
    lub materiałami, prowadzące do obniżenia początkowego stężenia substancji niebezpiecznych do poziomu niższego niż poziom określony dla odpadów niebezpiecznych.

Pełna lista sytuacji, w których organ może nałożyć administracyjną karę pieniężną znajduje się w art. 194 ustawy o odpadach.

Źródło: biznes.gov.pl


☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia raportowania środowiskowego, skontaktuj się teraz z Aleksandrem Florkiem Zastępcą Dyrektora Działu Handlowego ds. ochrony środowiska tel.: 503 091 080, e-mail: aleksander.florek@seka.pl


Więcej:

bhp online

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA