SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

SEKA S.A. moderuje panel dyskusyjny na Forum  Nowoczesnej Produkcji

W drugim dniu, 13 marca 2019 roku, program „VII Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech” – Sheraton Warsaw Hotel, o godzinie 13:35 – 14:10 w części: „ROZWÓJ PRODUKCJI, A TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU” odbędzie się panel dyskusyjny, pod tytułem:

Jak transformować produkcję przyjazną środowisku?

Jako Moderator, poprowadzi go: Małgorzata Kochańska, Doradca Prezesa, SEKA S.A.

Produkcja przyjazna środowisku, to między innymi realizacja tzw. bilansów ekologicznych/ audytów biologicznych przez przedsiębiorców rejestrujących wszystkie drogi wejścia/wyjścia surowców, materiałów i mediów. Stworzony na tej podstawie dokument ukazuje oddziaływanie zakładu pracy na środowisko. Identyfikuje słabe strony, oraz stawia nowe wyzwania i szanse do samodoskonalenia. To działania firm w ramach zrównoważonego rozwoju, jako rozwoju który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu. (źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych)

To także wprowadzanie „technologii środowiskowych”, czyli technologii wytwarzających mniejszą liczbę zanieczyszczeń przy jednoczesnym ograniczaniu korzystaniu z zasobów naturalnych (zwłaszcza kopalin). Wg (PARP) innowacje proekologiczne, to: „jakiekolwiek innowację, zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które przynoszą korzyści dla środowiska naturalnego – w szczególności w postaci minimalizacji zużycia zasobów naturalnych na jednostkę wytworzonego produktu oraz minimalizacji uwalniania się niebezpiecznych substancji do środowiska w trakcie wytwarzania produktu i jego użytkowania oraz po jego użyciu”.

W Polsce, w historii Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości wpisano 82 jednostki organizacyjne. W 2016/17 r. ważne wpisy posiada 18 jednostek organizacyjnych, w tym 16 przedsiębiorstw, 1 instytut i 1 gmina.

Debata:

 • produkcja przyjazna środowisku,
 • technologie zintegrowane,
 • efektywność energetyczna.

Prelegenci:

 • Jakub Faryś, Prezes, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
 • dr Ewa Łabno-Falęcka, Dyrektor ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, Mercedes-Benz Manufacturing Poland
 • Ewa Urbaniak, Plant General Manager, L’Oréal Warsaw Plant

Małgorzata Kochańska, Doradca Prezesa, SEKA S.A.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, magister nauk politycznych, głównym specjalista ds. bhp. Ponadto w ramach programu UE Leonardo da Vinci, uzyskała uprawnienia mediatora społecznego. Od lipca 2014 roku posiada tytuł Master Business Rainer Level Superior w ramach ścieżki szkoleniowo-superwizyjnej w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku. Od 2016 roku doktorantka Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, 13 grudnia 2017 roku otwarty przewód doktorski na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. Kierownik projektu naukowo-badawczego DAFNE w AMW. Członkini Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego pn.: Pomorskie Forum Bezpieczeństwa będącego następstwem autorskiej konferencji Forum Bezpieczeństwa Służby i Pracy Formacji Mundurowych z 19 października 2016 roku w ramach kampanii społecznej CIOP-PIB Zdrowy pracownik – zyskiem firmy. Wykładowczyni w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i w Gdyni, ekspert WSB z problematyki bezpieczeństwa pracy. Praktyka w prowadzeniu audytów, nadzoru i kontroli warunków pracy w SEKA S.A. od 1997 roku. Kierownik i autorka Projektu dofinansowanego w ramach EFS UE pn.: „Wzmocnienie kompetencji 12 pracowników służb bhp dającym wsparcie 237 przedsiębiorcom w latach 2010-2012 w woj. Pomorskim” Pełni funkcję przewodniczącej Komitetu Technicznego Rady Programowej Ośrodka Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania CIOP-PIB w Warszawie, aktualnie Ośrodka Certyfikacji Osób i Doskonalenia Kompetencji BHP. Mentorka dla wielu inspektorów bhp, absolwentów WSB kierunku menadżer bezpieczeństwa.


 

Jakub Faryś, Prezes, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Pod jego kierownictwem PZPM stał się największą Polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej. J. Faryś wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego, uczestniczy w pracach rządu i komisji parlamentarnych przy opiniowaniu projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji. Reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej – w tym na forum Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Regularnie uczestniczy w spotkaniach europejskich organizacji branżowych, na forum których reprezentuje stanowiska polskiej branży motoryzacyjnej. Jakub Faryś jest autorem wielu publikacji w prasie ekonomicznej i motoryzacyjnej; komentatorem problemów branży i jej otoczenia.

 


 

dr Ewa Łabno-Falęcka, Dyrektor ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, Mercedes-Benz Manufacturing Poland

Dr Ewa Łabno-Falęcka, absolwentka UJ, doktorat na Uniwersytecie w Tybindze. W latach 1993-1999 była radcą do spraw kultury w ambasadzie RP w Bonn (Niemcy). Od 2000 roku odpowiedzialna za komunikację, relacje zewnętrzne i governmental affairs w Grupie Daimler AG w Polsce. Laureatka wielu nagród, „Businesswoman of the Year” (2016) w kategorii: Korporacja. Odznaczona medalem „Za Zasługi dla Transportu RP” (2014).

 


 

Ewa Urbaniak, Plant General Manager, L’Oréal Warsaw Plant

WYKSZTAŁCENIE
Ewa Urbaniak jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydziału Organizacji i Zarządzania.
Część swojej edukacji odbyła we Francji otrzymując licencjat na Uniwersytecie Owernii w Clermont Ferrand oraz kończąc studia podyplomowe na ICAM w Lille.
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Kariera zawodowa Ewy Urbaniak od początku związana jest z polską fabryką L’Oréal w Kaniach.
W 2001 roku rozpoczęła pracę jako inżynier ds. produkcji w fabryce L’Oréal Warsaw Plant, aby po przejściu różnych szczebli w ramach jej struktur w 2004 roku stanąć na czele działu produkcji. To samo stanowisko piastowała w fabryce w Karlsruhe w Niemczech, do której została oddelegowana w 2007 roku.
Sześć lat później została dyrektorem fabryki L’Oréal w Izraelu, by po dwóch latach, w 2015 roku, objąć stanowisko dyrektora fabryki L’Oréal w Vorsino w Rosji.
Kolejne lata swojej pracy poświęciła na rozwijanie efektywności operacyjnej i poprawę wydajności fabryki poprzez jej rozbudowę i montaż nowych linii produkcyjnych. Aby realizować produkcję zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w fabryce wprowadzono zaawansowane rozwiązania technologiczne, pozwalające na znaczny odzysk wody czy produkcję energii z odnawialnych źródeł.
Od kwietnia 2018 roku kieruje jedną z największych na świecie fabryk L’Oréal Warsaw Plant.


Kongres realizowany jest w ramach działalności grupy MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe w Polsce dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm.

Wszelkie informacje na temat VI Forum Nowoczesnej Produkcji można uzyskać za pośrednictwem oficjalnej strony kongresu: forumprodukcji.pl


☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. teraz; tel. 22 517 88 66 e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.