Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Polecane szkolenia

Bez względu na obszar podejmowanych przez nas działań nasi klienci doceniają bogate doświadczenie i wykwalifikowaną kadrę, a także umiejętność znajdowania skutecznych rozwiązań, profesjonalizm i szybkość w działaniu. Wspieramy między innymi kadr, płac organizując szkolenia, konsultacje i outsourcing usług.

Nasi stali Klienci to ponad 1317 firm zatrudniających łącznie ponad 300 000 pracowników. Takiej liczbie pracowników zapewniamy przestrzeganie przepisów prawa pracy i ochrony pracy.

Dotychczas przeszkoliliśmy ponad 1 500 000 osób. Dzięki nam kilkadziesiąt tysięcy z nich zdobyło nowy zawód. Stale zwiększająca się liczba klientów oraz wysoka dynamika rozwoju sprawiły, że na dziś SEKA S.A. posiada 18 oddziałów w miastach wojewódzkich oraz przedstawicieli terenowych w całej Polsce.

 

Polecane szkolenia

Kurs „Specjalista ds kadr i wynagrodzeń ” certyfikacja zawodu

Szkolenie on-line Przygotowanie słuchacza do wykonania zawodów, które zostały ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145:
– Specjalista ds. kadr, kod zawodu 242307
– Specjalista ds. wynagrodzeń, kod zawodu 242310.
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem. Prowadzący przedstawiają liczne przykłady ze swojego doświadczenia zawodowego, zapraszają uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń.

Termin: 12.05.2023 – 25.06.2023
Cena: 3600 zł / os

Program szkolenia

Moduł I  KADRY

BLOK I PODSTAWOWE ELEMENTY PRAWA PRACY
Przepisy prawne dotyczące zatrudniania pracowników i rozwiązywania umów
Przygotowanie pracowników do pracy
Umowa o pracę
Wynagrodzenie
Rozwiązanie umowy o pracę
Umowy cywilno-prawne: umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski.
Organy sprawujące nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy.

BLOK II OBOWIĄZKI PRACODAWCY
Podstawowe regulaminy – regulamin pracy i wynagradzania.
Procedury, zarządzenia.
Dokumentacja pracownicza / Teczka osobowa
Obowiązki pracodawcy

BLOK III UPRAWNIENIA PRACOWNICZE
Czas pracy
Urlop wypoczynkowy
Uprawnienia związane z rodzicielstwem
Inne dni wolne od pracy.

BLOK IV OBOWIĄZKI PRACODAWCY
Obowiązki Pracodawcy względem ZUS.
Obowiązki Pracodawcy względem US.
Obowiązki Pracodawcy względem GUS.
Obowiązki Pracodawcy względem PFRON.
Obowiązki Pracodawcy zgodnie z PPK.

BLOK V ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń fundusz.
Przeznaczenie środków funduszu.
Wspólna działalność socjalna.
Świadczenie urlopowe.
Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS.

BLOK VI OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY
Wybrane zagadnienia z działu X Kodeksu pracy

BLOK VII OCHRONA WYBRANYCH GRUP PRACOWNIKÓW
Ochrona pracy kobiet i młodocianych oraz szczególne obowiązki zakładu pracy wobec osób niepełnosprawnych.

BLOK VIII OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY
Monitoring w firmie.
RODO.
Porządek i dyscyplina pracy
Odpowiedzialność materialna pracowników
Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

BLOK IX 0BSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO

BLOK X OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK
WARSZTAT – OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK
EGZAMIN

Moduł II WYNAGRODZENIA

BLOK I LISTA PŁAC ZASADY NALICZANIA SKŁADNIKÓW
Odliczenia z wynagrodzeń
Narzuty na wynagrodzenie
Schemat obliczania wynagrodzeń z brutto do netto.

BLOK II NIEPIENIĘŻNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW
Prywatna opieka medyczna.
Ubezpieczenie na życie.
Samochód służbowy,
Karnet sportowy.

BLOK III USTALANIE WYSOKOŚCI POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW LISTY PŁAC
Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy.
Wynagrodzenie za przestój.
Wynagrodzenie za czas dyżuru.
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.

BLOK IV ŚWIADCZENIA WYŁĄCZONE Z PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK ZUS
Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe.
Nagrody jubileuszowe.
Odprawy, odszkodowania.
Świadczenia wynikające z przepisów BHP.
Ekwiwalent za korzystanie przez pracownika z własnych narzędzi.
Ubiór roboczy.
Posiłki i napoje dla pracowników.
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych (diety, noclegi, koszty przejazdu).
Ryczałty za jazdy lokalne.
Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

BLOK V WYNAGRODZENIA CHOROBOWE
Ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego.
Zasady obliczania.
Ujęcie składkowe i podatkowe.
Ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego.
Zasady obliczania.
Ujęcie składkowe i podatkowe.

BLOK VI ZASADY ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2022 ROKU
Prawo do zasiłku, podmiot uprawniony do wypłaty zasiłku, okres zasiłkowy, podstawa i wysokość świadczenia, dokumenty

BLOK VII POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ
Rodzaje i zasady potrąceń.
Granice potrąceń.
Kwoty wolne od potrąceń. Regulacje w potrąceniach z zasiłków

BLOK VIII ROZLICZANIE WYNAGRODZENIA Z TYTUŁÓW UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
Charakterystyka umowy zlecenia i umowy o dzieło.
Zasady podlegania umów cywilnoprawnych ubezpieczeniom społecznym
i ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Omówienie kosztów uzyskania przychodu i zasad obliczania zaliczki na podatek dochodowy.

BLOK IX OBOWIĄZKI PŁATNIKA W ZAKRESIE ROZLICZEŃ MIESIĘCZNYCH I ROCZNYCH Z URZĘDEM SKARBOWYM Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT-11,PIT-4R) – ISTOTNE ZMIANY WPROWADZONE W 2022 ROKU
Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z Urzędem Skarbowym z tytułu PDOF (PIT-11, PIT-4R) – istotne zmiany wprowadzane w 2022 roku.

BLOK X ROZRACHUNKI Z ZUS Z TYTUŁU WYPŁACANYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH
Omówienie raportów rozliczeniowych:
ZUS DRA. RCA, ZUS RSA, ZUS RZA, ZUS RPA.
Omówienie kodów świadczeń.

BLOK XI 0BSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO

WARSZTAT – OBSŁUGA JEDNEGO Z PROGRAMÓW KADROWO-PŁACOWYCH W CZĘŚCI PLACOWEJ.

EGZAMIN

Kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego – certyfikacja zawodu

Szkolenie on-line Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 331301 ).

Efekty kształcenia – szkolenie przygotowuje do zdobycia nst. kwalifikacji:
– samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych,
– znajomość poszczególnych sprawozdań, takich jak: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa,
– sporządzanie sprawozdań z działalności jednostki oraz z przepływu środków pieniężnych,
– opracowanie ewidencji aktywów trwałych,
– znajomość inwestycji krótkoterminowych, rozrachunków, pojęcia: koszty oraz kapitały, fundusze i rezerwy, zespoły kont,
– znajomość ogólnych przepisów w prawie podatkowym, prawie pracy, prawie gospodarczym.

Termin: 13.05.2023 – 23.07.2023
Cena: 3500zł / os

Program szkolenia

I. Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne.
II. Pojęcia wstępne z rachunkowości.
III. Charakterystyka aktywów i pasywów.
IV. Operacje gospodarcze.
V. Dowody księgowe.
VI. Księgi rachunkowe.
VII. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych.
VIII. Zasady ustalania wyniku finansowego.
IX. Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości (załącznik nr 4 i 5 ustawy.
X. Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat).
XI. Elementy rozliczania i ewidencji wynagrodzeń – składniki wynagrodzeń , sporządzanie listy płac, rozliczanie wynagrodzeń, księgowanie wynagrodzeń, księgowanie potrąceń z tytułu wynagrodzeń.
XII. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej.
XIII. System podatkowy w Polsce i Ordynacja podatkowa.
XIV. VAT – ogólne zasady podatku.
XV. Podatki dochodowe – formy opodatkowania działalności gospodarczej.
XVI. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych.
XVII. Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa.
XVIII. Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
XIX. Ogólna charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych.
XX. MS Excel dla księgowych.
XXI. Ogólna charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych.
XXII. Rachunek przepływów pieniężnych.
XXIII. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
XXIV. Sprawozdanie z działalności.
XXV. Konsolidacja sprawozdań finansowych.
XXVI. Analiza finansowa jako narzędzie oceny kondycji ekonomicznej jednostki gospodarczej.
XXVII. Warsztat z prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem programów komputerowych.
XXVIII.EGZAMIN
XXIX. EGZAMIN ECDL DLA CHĘTNYCH (OPCJA DODATKOWO PŁATNA).

Asystent/ka ds. księgowości z certyfikacją ECDL – kod zawodu – 431101

Szkolenie on-line Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania pracy Asystenta ds. księgowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 431101).

Termin: 19.05.2023 – 08.07.2023
Cena: 1990 zł / os

Program szkolenia

I. Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne.
II. Pojęcia wstępne z rachunkowości.
III. Charakterystyka aktywów i pasywów.
IV. Operacje gospodarcze.
V. Dowody księgowe.
VI. Księgi rachunkowe.
VII. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych.
VIII. Ewidencja podstawowych operacji wynikowych.
IX. Zasady ustalania wyniku finansowego.
X. Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości (załącznik nr 4 i 5 ustawy).
XI. Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat).
XII. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej.
XIII. Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
XIV. System podatkowy w Polsce i Ordynacja podatkowa.
XV. VAT – ogólne zasady podatku.
XVI. Podatki dochodowe – formy opodatkowania działalności gospodarczej.
XVII. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych.
XVIII. Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa.
XIX. Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
XX. Excel dla księgowych.
XXI. Egzamin.
XXII. EGZAMIN ECDL DLA CHĘTNYCH (OPCJA DODATKOWO PŁATNA).

Szkolenia zamknięte i konsultacje

Prośba o kontakt - szkolenia

Zgoda na kontakt

5 + 13 =

Kontakt

Nasze programy szkoleniowe to zestaw odpowiedzi na najczęściej nurtujące pytania oraz narzędzia gotowe do wdrożenia po warsztatach. Rozumiemy wyzwania naszych Klientów i kompleksowo wspieramy ich w radzeniu sobie z wszelkimi trudnościami z jakimi stykają się w obszarach: kadr, płac, prawa pracy i przepisów podatkowych.

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami – wspólnie zdiagnozujemy Twoje potrzeby i zaproponujemy najlepsze rozwiązania: zamknięte szkolenia, czy indywidualne konsultacje z naszymi ekspertami i trenerami.

Jowita Walicka
​​​​​​​tel. 786 813 649
e-mail: jowita.walicka@seka.pl

W naszych szkoleniach wzięło udział ponad 1 500 000 pracowników na różnych szczeblach organizacji, dzięki temu mamy bogate doświadczenie w realizacji szkoleń dla różnych branż. Nasze warsztaty prowadzone są przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem i praktyczną wiedzą. Współpracujemy z najlepszymi ekspertami w swoich dziedzinach.

Zakres realizowanych obecnie szkoleń i usług szkoleniowych jest szczegółowo przemyślany i opracowany z uwzględnieniem naszego wieloletniego doświadczenia. Obejmuje tematy, które są znaczące zarówno dla pracodawcy czy pracownika, jak też dla firm, instytucji i osób prywatnych.

Realizujemy je w formach:

  • stacjonarnej – edukacja odbywa się podczas szkoleń otwartych lub zamkniętych w postaci: kursów, szkoleń, wykładów, warsztatów czy konferencji.
  • on-line – kształcenie na odległość. Daje możliwość nauki w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline