Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Polecane szkolenia

Bez względu na obszar podejmowanych przez nas działań, nasi Klienci doceniają bogate doświadczenie i wykwalifikowaną kadrę, a także umiejętność znajdowania skutecznych rozwiązań, profesjonalizm i szybkość w działaniu. Wspieramy między innymi działy kadr i płac organizując szkolenia, konsultacje i outsourcing usług.

Nasi stali Klienci to ponad 1700 firm zatrudniających łącznie ponad 300 000 pracowników. Takiej liczbie pracowników zapewniamy przestrzeganie przepisów prawa pracy i ochrony pracy.

Dotychczas przeszkoliliśmy ponad 2 100 000 osób. Dzięki nam kilkadziesiąt tysięcy z nich zdobyło nowy zawód. Stale zwiększająca się liczba Klientów oraz wysoka dynamika rozwoju sprawiły, że dziś SEKA S.A. posiada 18 oddziałów w miastach wojewódzkich oraz przedstawicieli terenowych w całej Polsce.

 

Polecane szkolenia

Bezpieczeństwo zarządzania chemikaliami w oparciu o rozporządzenie REACH i CLP

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest omówienie wymagań jakie obowiązują producentów, importerów, dystrybutorów i użytkowników substancji chemicznych wynikających z rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz innych aktów prawnych, w tym przedstawienie zmian wynikających z przepisów oraz terminami ich wdrożenia.

Termin: 18.06.2024

Cena: 490 zł / os.

Program szkolenia
 1. Pakiet legislacyjny obowiązujący na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 (REACH) oraz Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP).
 2. Podstawowe cele i zasady systemu stworzonego przez rozporządzenie REACH.
 3. Europejskie i polskie wymagania prawne związane z rozporządzeniem REACH.
 4. Wymagania, obowiązki i odpowiedzialność producentów, importerów, dystrybutorów oraz użytkowników wynikające z przepisów rozporządzenia REACH i CLP.
 5. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) – rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów obowiązująca dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).
 6. System klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin zgodnie z Rozporządzeniem CLP.
 7. Zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych wynikający z rozporządzenia CLP.
 8. Zmiany w identyfikacji i nazywaniu substancji obowiązujące od 19.12.2023 r., które zawarte są w poradniku „Guidance for identification and naming of substances under REACH and CLP”.
 9. Wymagania i obowiązki wynikające z umieszczenia substancji stanowiącymi bardzo duże zagrożenie (SVHC) na liście kandydackiej zgodnie z rozporządzeniem REACH. Lista kandydacka substancji chemicznych ECHA – aktualizacja na rok 2024.
 10. Procedury gromadzenia i oceny informacji o właściwościach i zagrożeniach związanych z substancjami chemicznymi na stanowisku pracy. Organizacja pracy z chemikaliami zapewniająca spełnienie zasad bhp.

Szkolenie z zakresu bezpiecznego stosowania diizocyjanianów – szkolenie ogólne

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawidłowymi praktykami, procedurami i środkami ochrony indywidualnej w trakcie stosowania diizocyjanianów. Przestrzeganie wymagań szkoleniowych oraz stosowanie odpowiednich praktyk bezpieczeństwa i procedur zapewnią skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z ekspozycją na diizocyjaniany. Podstawa prawna: Od 24 sierpnia 2023 r. w związku z opublikowanym przez Komisję Europejską rozporządzeniem 2020/1449, zmieniającym załącznik XVII do rozporządzenia REACH, wprowadzone zostały nowe wymogi dotyczące stosowania diizocyjanianów w kontekście przemysłowym i komercyjnym. Każdy użytkownik, który ma styczność z diizocyjanianami pojedynczo lub łącznie w stężeniu 0,1% lub więcej, jest zobowiązany do ukończenia szkolenia dotyczącego bezpiecznego stosowania diizocyjanianów przed użyciem substancji lub mieszaniny.

Termin: 19.06.2024

Cena: 160zł / os.

Program szkolenia

SZKOLENIE OGÓLNE
— chemia diizocyjanianów,
— zagrożenia związane z toksycznością (z uwzględnieniem toksyczności ostrej),
— narażenie na działanie diizocyjanianów,
— dopuszczalne wartości narażenia zawodowego,
— sposób powstawania działania uczulającego,
— zapach jako wskaźnik zagrożenia,
— znaczenie lotności dla powstawania zagrożeń,
— lepkość, temperatura i masa cząsteczkowa diizocyjanianów,
— higiena osobista,
— wymagane środki ochrony indywidualnej, z uwzględnieniem instrukcji praktycznych w zakresie ich prawidłowego użytkowania i ich ograniczeń,
— ryzyko kontaktu ze skórą i narażenia przez drogi oddechowe,
— ryzyko związane ze stosowanym procesem aplikacji,
— system ochrony skóry i dróg oddechowych,
— wentylacja,
— oczyszczanie, wycieki, konserwacja,
— usuwanie pustych opakowań,
— ochrona osób postronnych,
— określenie krytycznych etapów obróbki produktu,
— szczególne krajowe systemy kodów (w stosownych przypadkach),
— bezpieczeństwo behawioralne

Kurs Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń z kodem zawodu

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodów:
– Specjalista ds. kadr, kod zawodu 242307,
– Specjalista ds. wynagrodzeń, kod zawodu 242310,
by móc podjąć pracę w działach kadr i płac.

Termin: 19.07.2024 – 01.09.2024

Cena: 3600 zł / os.

Program szkolenia

Moduł KADRY (56 godzin dydaktycznych)

1.    PODSTAWOWE DEFINICJE I ZASADY PRAWA PRACY
2.    STOSUNEK PRACY
3.    ZMIANY W ZATRUDNIENIU
4.    ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY O PRACĘ
5.    WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA
6.    CZAS PRACY
7.    PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH
8.    URLOPY PRACOWNICZE
9.    UPRAWNIENIA PRACOWNICZE WYNIKAJĄCE Z RODZICIELSTWA
10.    SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH
11.    ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
12.    OBOWIĄZKI PRACODAWCY WZGLĘDEM ORGANÓW ZEWNĘTRZNYCH
13.     ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
14.    PŁATNIK
15. PROGRAM RAKS – ZASTOSOWANIE PROGRAMU KADROWO – PŁACOWEGO W ADMINISTRACJI PERSONALNEJ.

Moduł WYNAGRODZENIA (64 godziny dydaktyczne)

1.    INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMÓW PŁACOWYCH
2.    NALICZANIE POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA NA LIŚCIE PŁAC
3.    ŚWIADCZENIA WYŁĄCZONE Z PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK ZUS
4.    ŚWIADCZENIA W RAZIE CHOROBY
5.    WYNAGRODZENIE URLOPOWE
6.    WYNAGRODZENIA ZA PONADNORMATYWNY CZAS PRACY
7.    ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE
8.     POTRĄCENIE Z WYNAGRODZENIA
9.    ZASADY ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
10.    OBOWIĄZKI PŁATNIKA W ZAKRESIE ROZLICZEŃ MIESIĘCZNYH I ROCZNYCH Z URZĘDEM SKARBOWYM – PIT-11, PIT-4R
11.    WYNAGRODZENIA W SYSTEMACH BEZOSOBOWYCH ( W TYM UMOWY CYWILNOPRAWNE)
12.    PROGRAM PŁATNIK
13.     PROGRAM RAKS

Szkolenia zamknięte i konsultacje

Prośba o kontakt - szkolenia

Zgoda na kontakt

15 + 9 =

Kontakt

Nasze programy szkoleniowe to zestaw odpowiedzi na najczęściej nurtujące pytania oraz narzędzia gotowe do wdrożenia po warsztatach. Rozumiemy wyzwania naszych Klientów i kompleksowo wspieramy ich w radzeniu sobie z wszelkimi trudnościami z jakimi stykają się w obszarach: kadr, płac, prawa pracy i przepisów podatkowych.

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami – wspólnie zdiagnozujemy Twoje potrzeby i zaproponujemy najlepsze rozwiązania: zamknięte szkolenia, czy indywidualne konsultacje z naszymi ekspertami i trenerami.

Jowita Walicka
​​​​​​​tel. 786 813 649
e-mail: jowita.walicka@seka.pl

W naszych szkoleniach wzięło udział ponad 2 100 000 pracowników na różnych szczeblach organizacji, dzięki czemu mamy bogate doświadczenie w realizacji szkoleń dla różnych branż. Nasze warsztaty prowadzone są przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem i praktyczną wiedzą. Współpracujemy z najlepszymi ekspertami w swoich dziedzinach.

Zakres realizowanych obecnie szkoleń i usług szkoleniowych jest dokładnie przemyślany i opracowany z uwzględnieniem naszego wieloletniego doświadczenia. Obejmuje tematy, które są znaczące zarówno dla pracodawcy czy pracownika, jak też dla firm, instytucji i osób prywatnych.

Realizujemy je w formach:

 • stacjonarnej – edukacja odbywa się podczas szkoleń otwartych lub zamkniętych w postaci: kursów, szkoleń, wykładów, warsztatów czy konferencji.
 • on-line – kształcenie na odległość. Daje możliwość nauki w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline