Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Polecane szkolenia

Bez względu na obszar podejmowanych przez nas działań nasi klienci doceniają bogate doświadczenie i wykwalifikowaną kadrę, a także umiejętność znajdowania skutecznych rozwiązań, profesjonalizm i szybkość w działaniu. Wspieramy między innymi kadr, płac organizując szkolenia, konsultacje i outsourcing usług.

Nasi stali Klienci to ponad 1317 firm zatrudniających łącznie ponad 300 000 pracowników. Takiej liczbie pracowników zapewniamy przestrzeganie przepisów prawa pracy i ochrony pracy.

Dotychczas przeszkoliliśmy ponad 1 500 000 osób. Dzięki nam kilkadziesiąt tysięcy z nich zdobyło nowy zawód. Stale zwiększająca się liczba klientów oraz wysoka dynamika rozwoju sprawiły, że na dziś SEKA S.A. posiada 18 oddziałów w miastach wojewódzkich oraz przedstawicieli terenowych w całej Polsce.

 

Polecane szkolenia

Specjalista ds. kadr i płac

Szkolenie online. 🔥Zdobądź uprawnienia do wykonywania poszukiwanego zawodu!🔥Skorzystaj z doświadczenia ekspertów i zdobądź praktyczną wiedzę. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów poprzedzonych wykładem. Po egzaminie końcowym najlepsi zyskają możliwość odbycia płatnego stażu.

Cena: 3600zł / os

Edycja weekendowa

Kurs odbywa w dniach 18.11.2022 – 15.01.2023, formuła online, tryb weekendowy – zajęcia w piątek, sobotę i niedzielę

Edycja wieczorowa

Kurs odbywa w dniach 07.11.2022 – 12.01.2022, formuła online, tryb wieczorowy – zajęcia w poniedziałek, wtorek, czwartek.

 

Program Szkolenia

Moduł I  KADRY

 • BLOK I PODSTAWOWE ELEMENTY PRAWA PRACY
 • BLOK II OBOWIĄZKI PRACOWNIKA I PRACODAWCY
 • BLOK III UPRAWNIENIA PRACOWNICZE
 • BLOK IV OBOWIĄZKI PRACODAWCY 
 • BLOK V  OBSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO
 • WARSZTAT – OBSŁUGA JEDNEGO Z PROGRAMÓW KADROWO-PŁACOWYCH W CZĘŚCI KADROWEJ.
 • BLOK VI OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK
 • WARSZTAT – OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK
 • BLOK VII NOWOŚCI I ZMIANY W  PROCESIE PRACY OD 2022R. 
 • BLOK VIII CASE STUDY
 • EGZAMIN

Moduł II PŁACE

 • BLOK I LISTA PŁAC ZASADY NALICZANIA SKŁADNIKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH NOWĄ USTAWĄ „POLSKI ŁAD” ORAZ PROPONOWANYCH ZMIAN
 • BLOK II  NIEPIENIĘŻNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW
 • BLOK III USTALANIE WYSOKOŚCI POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW LISTY PŁAC
 • BLOK IV ŚWIADCZENIA WYŁĄCZONE Z PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK ZUS
 • BLOK V WYNAGRODZENIA CHOROBOWE 
 • BLOK VI ZASADY ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2022 ROKU 
 • BLOK VII  POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ
 • BLOK VIII  ROZLICZANIE WYNAGRODZENIA Z TYTUŁÓW UMÓW CYWILNOPRAWNYCH   
 • BLOK IX   OBOWIĄZKI PŁATNIKA W ZAKRESIE ROZLICZEŃ MIESIĘCZNYCH I ROCZNYCH Z URZĘDEM SKARBOWYM Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT-11,PIT-4R) – ISTOTNE ZMIANY WPROWADZONE W 2022 ROKU
 • BLOK X   ROZRACHUNKI Z ZUS Z TYTUŁU WYPŁACANYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH
 • BLOK XI  OBSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO
 • WARSZTAT – OBSŁUGA JEDNEGO Z PROGRAMÓW KADROWO-PŁACOWYCH W CZĘŚCI PŁACOWEJ.
 • EGZAMIN

 

Stopień I – Księgowy od podstaw

Szkolenie online. Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy na stanowisku księgowego. Szkolenie w sposób praktyczny i teoretyczny przygotowuje słuchacza do wykonywania zawodu księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 331301).
Szkolenie przygotowuje do zdobycia nst. kwalifikacji:

Termin: 19.11.2022 – 21.01.2023
Cena: 3600 zł / os

Program Szkolenia

Moduł I Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej

1.    Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne
2.    Pojęcia wstępne z rachunkowości
3.    Charakterystyka aktywów i pasywów
4.    Operacje gospodarcze
5.    Dowody księgowe
6.    Księgi rachunkowe
7.    Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
8.    Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
9.    Zasady ustalania wyniku finansowego
10.    Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości
11.    Zadania kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
12.    Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
13.    Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne

1.    System podatkowy w Polsce i Ordynacja podatkowa
2.    VAT – ogólne zasady podatku
3.    Podatki dochodowe – formy opodatkowania działalności gospodarczej
4.    Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
5.    Ogólne zasady naliczenia podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa
6.    Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

W ofercie posiadamy również szkolenia do kolejnych etapów certyfikacji w zawodzie księgowego.

WARSZTAT KADRY I PŁACE – BIEŻĄCE ZMIANY I PLANOWANE

Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które przygotowują umowy o pracę, zwalniają pracowników, prowadzą akta osobowe, rozliczają urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie, wychowawcze, ojcowskie i inne nieobecności, a także planują i rozliczają czas pracy. Omówione zostaną m.in. liczne kontrowersje na tle nowelizacji przepisów z ostatniego okresu, jak również planowanych dużych zmian w prawie pracy

Termin: 17.11.2022
Cena: 360zł / os

Program warsztatu

1. Skala podatkowa
•    Stawka podatku na początku, w trakcie i na koniec roku 2022;
•    Kwota zmniejszająca podatek 2022/2023;
•    PIT-2 – zmiany 2022/2023;
•    Możliwość rozliczania kwoty wolnej u 1/2/3 płatników;
•    Możliwość składania PIT-2 przez zleceniobiorców;
2. Zmiany w zakresie składki zdrowotnej;
•    Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej;
•    Zasady oskładkowania działalności gospodarczej.
3. Zerowy PIT
•    Podatnicy do 26 roku życia;
•    Powracający z zagranicy;
•    Rodziny wielodzietne;
•    Emeryci i renciści;
•    Dodatnie zasiłku macierzyńskiego do przychodów wolnych od podatku.
4. Rozliczanie wynagrodzeń 2022
•    Zmiany od lipca;
•    Rozliczenie roczne za 2022 r.;
6. Pozostałe zagadnienia;
•    Zmiany w przychodzie z tytułu używania auta służbowego do celów prywatnych;
•    Zmiany we wspólnym rozliczeniu, w tym przywrócenie wspólnego rozliczenia dla samotnych rodziców;
•    Możliwość rezygnacji z pracowniczych kosztów uzyskania przychodów;
•    Konsekwencje zatrudnienia na czarno;
7. Zmiany w ubezpieczeniach i zasiłkach;
•    Skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia;
•    Sumowanie okresów zasiłkowych;
•    Likwidacja 70% zasiłku w szpitalu;
•    Odsetki za zwłokę;
•    Przeliczanie podstawy zasiłkowkowej.
8. Przychody i koszty
•    Ustalanie przychodów ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych;
•    Koszty uzyskania;
     Przychody wolne od podatku.

WARSZTAT PRAWO PRACY – PLANOWANE ZMIANY – JESIEŃ 2022 I 2023

Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które przygotowują umowy o pracę, zwalniają pracowników, prowadzą akta osobowe, rozliczają urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie, wychowawcze, ojcowskie i inne nieobecności, a także planują i rozliczają czas pracy. Omówione zostaną m.in. liczne kontrowersje na tle nowelizacji przepisów z ostatniego okresu, jak również planowanych dużych zmian w prawie pracy.

Termin: 24.11.2022
Cena: 360zł / os

Program warsztatu

1. Kontrola trzeźwości
•    Stan obecny
o    Brak możliwości zmuszenia do przeprowadzenia badania
o    Konieczność wzywania właściwych służb
•    Projekt zmian
o    Zasady sprawdzania trzeźwości pracowników
o    Alkomat i badanie krwi
o    Badanie na obecność innych substancji
o    Badanie osób nie będących pracownikami
2. Praca zdalna dzisiaj i jutro
•    Praca zdalna jako element Tarczy Antykryzysowej
o    Zasady wprowadzania pracy zdalnej w czasie epidemii
o    Dopuszczalność pracy zdalnej
•    Praca zdalna jako alternatywa dla telepracy
o    Podobieństwa i różnice miedzy pracą zdalną i telepracą
o    Wady i zalety pracy zdalnej w porównaniu z telepracą
•    Praca zdalna w kodeksie pracy
o    Zasady wprowadzania pracy zdalnej
o    Świadczenia przysługujące zdalnemu pracownikowi
o    Praca zdalna na żądanie
o    Miejsce świadczenia pracy zdalnej
o    Kontrola pracy zdalnej
3. Zmiany w umowach o pracę
•    Umowy na okres próbny
•    Zakres umowy o pracę
•    Nowy zakres informacji przekazywanych pracownikowi
•    Konieczność podawania przyczyny wypowiedzenia przy umowach na czas określony
•    Wniosek o zmianę umowy na czas nieoznaczony
4. Nowe nieobecności pracownicze
•    Dwa dni wolnego z powodu siły wyższej lub w celu załatwienia spraw rodzinnych
•    Urlopy opiekuńcze
•    Nowe zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem
5. Zatrudnianie cudzoziemców
•    Legalizacja pobytu
•    Legalizacja pracy
•    Zezwolenia i oświadczenia
•    Szczególne procedury zatrudniania obywateli Ukrainy

Szkolenia zamknięte i konsultacje

Prośba o kontakt - szkolenia

Zgoda na kontakt

12 + 9 =

Kontakt

Nasze programy szkoleniowe to zestaw odpowiedzi na najczęściej nurtujące pytania oraz narzędzia gotowe do wdrożenia po warsztatach. Rozumiemy wyzwania naszych Klientów i kompleksowo wspieramy ich w radzeniu sobie z wszelkimi trudnościami z jakimi stykają się w obszarach: kadr, płac, prawa pracy i przepisów podatkowych.

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami – wspólnie zdiagnozujemy Twoje potrzeby i zaproponujemy najlepsze rozwiązania: zamknięte szkolenia, czy indywidualne konsultacje z naszymi ekspertami i trenerami.

Jowita Walicka
​​​​​​​tel. 786 813 649
e-mail: jowita.walicka@seka.pl

W naszych szkoleniach wzięło udział ponad 1 500 000 pracowników na różnych szczeblach organizacji, dzięki temu mamy bogate doświadczenie w realizacji szkoleń dla różnych branż. Nasze warsztaty prowadzone są przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem i praktyczną wiedzą. Współpracujemy z najlepszymi ekspertami w swoich dziedzinach.

Zakres realizowanych obecnie szkoleń i usług szkoleniowych jest szczegółowo przemyślany i opracowany z uwzględnieniem naszego wieloletniego doświadczenia. Obejmuje tematy, które są znaczące zarówno dla pracodawcy czy pracownika, jak też dla firm, instytucji i osób prywatnych.

Realizujemy je w formach:

 • stacjonarnej – edukacja odbywa się podczas szkoleń otwartych lub zamkniętych w postaci: kursów, szkoleń, wykładów, warsztatów czy konferencji.
 • on-line – kształcenie na odległość. Daje możliwość nauki w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.