SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Oferta

BHP-SEKA-SA-bezpieczenstwo-i-higiena-pracy-przepisy-200x200PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE OFEROWANIA USŁUG SEKA S.A. ZA PROWIZJĘ

Firma SEKA S.A. za pośrednictwem Państwa oferuje swoje usługi jako Partner dla Waszych klientów. W ramach takiej współpracy proponujemy następujące usługi:


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY


W ramach tej usługi wykonujemy:

 • przeprowadzanie instruktażu wstępnego ogólnego w siedzibie Zleceniodawcy bez względu na ilość osób,
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowaniu i przechowywaniu dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych
  i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywaniu wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy oraz opiniowaniu instrukcji stanowiskowych obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp,
 • przeprowadzanie problemowej i kompleksowej kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przedstawieniem wniosków,
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów ochrony ppoż.,
 • sporządzanie i przedstawianie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycję przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • pozostałe czynności wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa
  i higieny pracy oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

CENA: Zaletą tego wariantu jest to, że Klient płaci stały abonament za oferowane przez nas usługi. W zobacz-wiecej-button-sekaramach pozyskania takiego klienta za Państwa pośrednictwem proponujemy Państwu wynagrodzenie w wysokości 5% wartości faktury miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

W ramach tej usługi wykonujemy:

 • kompleksowa kontrola w zakresie bhp wraz z pisemnym przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji braków i zagrożeń,
 • współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną,
 • każdorazowe opracowanie dokumentacji powypadkowej z wypadku przy pracy, wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy,
 • opracowanie wewnętrznych zarządzeń, procedur, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp oraz w ustalanie zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp,
 • aktualizacja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy wraz
  z wykonaniem stosownej dokumentacji.

zobacz-wiecej-button-sekaCENA: W tym modelu klient płaci nam wynagrodzenie w zależności od ilości zleceń w danym miesiącu. W ramach pozyskania takiego klienta za Państwa pośrednictwem proponujemy wynagrodzenie w wysokości 5 % od wartości faktury.

Naszym Klientom oferujemy następujące możliwości odbycia szkoleń z zakresu BHP:

 • szkolenie wstępne ogólne w zakresie bhp i ppoż. przeprowadzone w języku polskim i/lub angielskim u Klienta (szkolenie tylko w formie stacjonarnej),
 • szkolenie otwarte okresowe w zakresie bhp organizowane w biurach SEKA S.A. na terenie całego kraju dla wszystkich grup pracowników,
 • szkolenie zamknięte okresowe w zakresie bhp organizowane u Klienta na terenie całego kraju dla wszystkich grup pracowników,
 • szkolenie okresowe w zakresie bhp w formie e-learnungu w języku polskim
  i/lub angielskim tylko dla pracowników administracyjno-biurowych, pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych.

zobacz-wiecej-button-sekaCENA: W przypadku szkoleń, Klient płaci albo za osobę, albo ustalamy cenę za grupę.
W ramach pozyskania takiego klienta za Państwa pośrednictwem proponujemy wynagrodzeniew wysokości 10 % od wartości faktury.


OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach usługi będziemy:

 • Sporządzać sprawozdanie za korzystanie ze środowiska.
 • Sporządzać sprawozdanie KOBIZE.
 • Sporządzać zbiorcze zestawienie o wytworzonych odpadach.
 • Prowadzić stały nadzór nad kartami przekazywania odpadów.
 • Sporządzać i nadzorować karty ewidencji odpadów.
 • Doradzać w zakresie przepisów ochrony środowiska dotyczących Państwa firmy.
 • Sporządzać rejestr wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska dotyczących Państwa firmy wraz z bieżącą aktualizacją.
 • Oferujemy wsparcie specjalisty z zakresu ochrony środowiska w czasie kontroli WIOŚ.
 • Przygotowywać odpowiedź na pisma urzędowe związane ze sprawami środowiskowymi dotyczącymi Państwa firmy.
 • Prowadzić konsultacje dot. zawieranych przez firmę umów z zakresu ochrony środowiska (np. dot. odbioru odpadów, współpracy z organizacją odzysku).
 • Wsparcie przy wyborze właściwej Organizacji Odzysku oraz firmy odbierającej odpady.
 • Będziemy koordynować współpracę z Organizacją Odzysku w zakresie uregulowań.
 • Przeprowadzać kontrole w firmach mające na celu weryfikację przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska.
 • Wykonać w miarę zapotrzebowania audyt środowiskowy potwierdzony raportem.

zobacz-wiecej-button-sekaCENA: Zaletą tego wariantu jest to, że Klient płaci stały abonament za oferowane przez nas usługi. W ramach pozyskania takiego klienta za Państwa pośrednictwem proponujemy wynagrodzenie w wysokości 5% wartości faktury miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

W ramach tej usługi wykonujemy:

 • Opracowanie dokumentacji, na podstawie których wydawane są pozwolenia
  i decyzje z zakresu ochrony środowiska (na potrzeby pozyskania decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, przygotowujemy dokumentację z zakresu: gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej,
  z zakresu ochrony atmosfery, niezbędną do uzyskania pozwolenia zintegrowanego).
 • Prowadzenie szkoleń obejmujących tematykę ochrony środowiska.
 • Sprawozdania środowiskowe (Sprawozdanie o ilościach i rodzajach odpadów, Sprawozdanie o zakresie korzystania ze środowiska wraz z naliczeniem opłat za korzystanie ze środowiska, Sprawozdania opakowaniowe, Sprawozdania do KOBIZE i E-PRTR).

zobacz-wiecej-button-sekaCENA: nasza cena ze w/w usługę ustalana jest indywidualnie. W ramach pozyskania takiego klienta za Państwa pośrednictwem proponujemy Państwu wynagrodzenie
w wysokości 10 % wartości faktury.


PRAWO PRACY

Zakres wykonywanych usług:

 • planowanie i rozliczanie czasu pracy,
 • bezpieczne rozwiązywanie stosunku pracy, zwłaszcza w sytuacjach konfliktu,
 • restrukturyzacja zatrudnienia,
 • kształtujemy relacje pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi,
 • przygotowujemy i aktualizujemy wewnętrzne źródła prawa pracy (tj.: układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
 • oferujemy zastępstwo procesowe – reprezentujemy klienta w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy,

zobacz-wiecej-button-sekaCENA: Cena dla Klienta ustalana jest indywidualnie. Usługę Doradztwa z zakresu Prawa Pracy możemy świadczyć na zasadach outsourcingu (umowy stałe) oraz na zasadzie usług doraźnych (umowy na konkretne zlecenia). W ramach pozyskania takiego klienta za Państwa pośrednictwem proponujemy wynagrodzenie:

 • przy umowach stałych 5 % wartości faktury miesięcznie.
 • przy zleceniach doraźnych 10 % od wartości faktury

SZKOLENIA PODNOSZĄCE KWALIFIKACJĘ

Poniżej przykładowe szkolenia:

 • aktualne prawo pracy,
 • czas pracy, teoria i praktyka,
 • ochrona danych osobowych,
 • sztuka wystąpień publicznych,
 • dyscyplinowanie pracowników i rozwiązywanie stosunku pracy,
 • SPIN Selling – nowoczesna metoda zarządzania,
 • Kierownik zarządzający zespołem pracowników w okresie zmian. Motywacyjne warsztaty dla zwiększania efektywnych działań w czasie poszukiwania oszczędności,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • aktywna sprzedaż i obsługa klienta,
 • trudny klient i radzenie sobie ze stresem,
 • przeciwdziałanie Mobbingowi i innym niepożądanym zjawiskom w środowisku pracy, (szkolenie także w formie e-learningu)
 • obsługa komputerowych programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, itp.),
 • nowy „Płatnik” – zmiany w programie,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna,

zobacz-wiecej-button-sekaCENA: W przypadku szkoleń, Klient płaci albo za osobę, albo ustalamy cenę za grupę.
W ramach pozyskania takiego klienta za Państwa pośrednictwem proponujemy wynagrodzeniew wysokości 10 % od wartości faktury.

Poniżej przykładowe szkolenia:

 • szkolenie elektroenergetyczne uprawniające do otrzymania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru dla grupy G1, G2, G3,
 • szkolenie z pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej i instalacji urządzeń elektrycznych,
 • szkolenia SPAWACZY od podstaw oraz przedłużanie uprawnień (chwilowo tylko w Warszawie)
 • kurs kierowcy wózka jezdniowego,
 • prowadzimy egzaminy odnawiające nabyte uprawnienia,

Szkolenia zawodowe kończą się egzaminem uprawniającym do wykonywania zawodu. Egzamin zdawany jest przed komisjami Państwowymi.

zobacz-wiecej-button-sekaCENA: W przypadku szkoleń, Klient płaci albo za osobę, albo ustalamy cenę za grupę. W ramach pozyskania takiego klienta za Państwa pośrednictwem proponujemy wynagrodzenie w wysokości 10 % od wartości faktury, ale bez uwzględnienia ceny za egzamin.


KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań bardzo prosimy o kontakt z dyrektorem lokalnego Oddziału SEKA S.A..

SEKA S.A. CENTRALA

ul. Paca 37 I p.
04-386 Warszawa

Kontakt

tel.: 22 517 88 88

seka@seka.pl

Szczegóły

BIAŁYSTOK

ul. Św. Rocha 5 lokal 208
15-879 Białystok

Kontakt

tel.: 85 871 22 30

bialystok@seka.pl

Dyrektor

Anika Kołodziejska-Roszczenko
Szczegóły

BIELSKO-BIAŁA

ul. Podwale 45
43-300 Bielsko-Biała

Kontakt

tel.: 33 300 10 00
bielsko@seka.pl

Kierownik

Kierownik Oddziału Renata Kus
Szczegóły

BYDGOSZCZ

ul. Królowej Jadwigi 18, III p.
85-231 Bydgoszcz

Kontakt

tel.: 52 522 57 50
bydgoszcz@seka.pl

Dyrektor

Joanna Majewska
Szczegóły

GDAŃSK

ul. Wały Piastowskie 1/1305
80-958 Gdańsk

Kontakt

tel.: 58 732 08 80
gdansk@seka.pl

Dyrektor

Anna Zakobielska p.o. dyrektora
Szczegóły

GORZÓW WLKP.

ul.Kosynierów Gdyńskich 82, VII piętro, pok. 714, (Budynek Hotelu Mieszko)
66-400 Gorzów Wielkopolski

Kontakt

tel.: 95 737 46 20
gorzow@seka.pl

Dyrektor

Sławomir Klusek
Szczegóły

KATOWICE

ul. Dąbrówki 16 A
40-081 Katowice

Kontakt

tel.: 32 700 22 30
katowice@seka.pl

Dyrektor

Tomasz Boduszek
Szczegóły

KIELCE

ul. Św. Leonarda 1/25
25-311 Kielce

Godziny pracy biura - od poniedziałku do piątku 08:00-16:15

Kontakt

tel.: 41 230 98 50
kielce@seka.pl

Dyrektor

Sylwia Hil-Król
Szczegóły

KOSZALIN

ul. Zwycięstwa 148
75-613 Koszalin

Kontakt

tel. 94 721 42 00
koszalin@seka.pl

Kierownik

Magdalena Joda
Szczegóły

KRAKÓW

ul. Wrocławska 75
30-011 Kraków

Kontakt

tel.: 12 203 19 20
krakow@seka.pl

Dyrektor

Waldemar Krztoń
Szczegóły

ŁÓDŹ

ul. Gdańska 80
90-613 Łódź

Kontakt

tel.: 42 280 10 50
lodz@seka.pl

Dyrektor

Artur Murgrabia
Szczegóły

LUBLIN

ul. Wolska 11
20-411 Lublin

Kontakt

tel.: 81 464 16 30
lublin@seka.pl

Dyrektor

Bartosz Barwicki
Szczegóły

OLSZTYN

ul. Dworcowa 7
10-413 Olsztyn

Kontakt

tel.: 89 679 94 40
olsztyn@seka.pl

Dyrektor

Kamil Lullis p.o. dyrektora
Szczegóły

OPOLE

ul. Koszyka 11
45-720 Opole

Kontakt

tel.: 77 545 75 40
opole@seka.pl

Dyrektor

Bogdan Walentyn
Szczegóły

POZNAŃ

ul. Nieszawska 1
61-021 Poznań

Kontakt

tel.: 61 624 02 60
poznan@seka.pl

Dyrektor

Jerzy Wójcik
Szczegóły

RZESZÓW

ul. Partyzantów 1A
35-242 Rzeszów

Kontakt

tel.: 17 717 65 20
rzeszow@seka.pl

Dyrektor

Joanna Zarzyczny
Szczegóły

SZCZECIN

ul. Żubrów 3
71-617 Szczecin

Kontakt

tel.: 91 88 19 500
szczecin@seka.pl

Dyrektor

Ewa Urbanek
Szczegóły

TORUŃ

ul. Dominikańska 9
87-100 Toruń

Kontakt

tel. 56 640 20 37
torun@seka.pl

Dyrektor

Joanna Majewska
Szczegóły

WARSZAWA

ul. Zabraniecka 80
03-787 Warszawa

Kontakt

tel. 22 517 88 50
warszawa@seka.pl

Dyrektor

Jarosław Strusiński
Szczegóły

WROCŁAW

ul. Kaszubska 8/4
50-214 Wrocław

Kontakt

tel.: 71 738 38 00
wroclaw@seka.pl

Dyrektor

Agata Janecka
Szczegóły