Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Oferta

BHP-SEKA-SA-bezpieczenstwo-i-higiena-pracy-przepisy-200x200PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE OFEROWANIA USŁUG SEKA S.A. ZA PROWIZJĘ

Firma SEKA S.A. za pośrednictwem Państwa oferuje swoje usługi jako Partner dla Waszych klientów. W ramach takiej współpracy proponujemy następujące usługi:


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY


W ramach tej usługi wykonujemy:

 • przeprowadzanie instruktażu wstępnego ogólnego w siedzibie Zleceniodawcy bez względu na ilość osób,
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowaniu i przechowywaniu dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych
  i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywaniu wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy oraz opiniowaniu instrukcji stanowiskowych obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp,
 • przeprowadzanie problemowej i kompleksowej kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przedstawieniem wniosków,
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów ochrony ppoż.,
 • sporządzanie i przedstawianie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycję przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • pozostałe czynności wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa
  i higieny pracy oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

CENA: Zaletą tego wariantu jest to, że Klient płaci stały abonament za oferowane przez nas usługi. W zobacz-wiecej-button-sekaramach pozyskania takiego klienta za Państwa pośrednictwem proponujemy Państwu wynagrodzenie w wysokości 5% wartości faktury miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

W ramach tej usługi wykonujemy:

 • kompleksowa kontrola w zakresie bhp wraz z pisemnym przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji braków i zagrożeń,
 • współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną,
 • każdorazowe opracowanie dokumentacji powypadkowej z wypadku przy pracy, wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy,
 • opracowanie wewnętrznych zarządzeń, procedur, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp oraz w ustalanie zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp,
 • aktualizacja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy wraz
  z wykonaniem stosownej dokumentacji.

zobacz-wiecej-button-sekaCENA: W tym modelu klient płaci nam wynagrodzenie w zależności od ilości zleceń w danym miesiącu. W ramach pozyskania takiego klienta za Państwa pośrednictwem proponujemy wynagrodzenie w wysokości 5 % od wartości faktury.

Naszym Klientom oferujemy następujące możliwości odbycia szkoleń z zakresu BHP:

 • szkolenie wstępne ogólne w zakresie bhp i ppoż. przeprowadzone w języku polskim i/lub angielskim u Klienta (szkolenie tylko w formie stacjonarnej),
 • szkolenie otwarte okresowe w zakresie bhp organizowane w biurach SEKA S.A. na terenie całego kraju dla wszystkich grup pracowników,
 • szkolenie zamknięte okresowe w zakresie bhp organizowane u Klienta na terenie całego kraju dla wszystkich grup pracowników,
 • szkolenie okresowe w zakresie bhp w formie e-learnungu w języku polskim
  i/lub angielskim tylko dla pracowników administracyjno-biurowych, pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych.

zobacz-wiecej-button-sekaCENA: W przypadku szkoleń, Klient płaci albo za osobę, albo ustalamy cenę za grupę.
W ramach pozyskania takiego klienta za Państwa pośrednictwem proponujemy wynagrodzeniew wysokości 10 % od wartości faktury.


OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach usługi będziemy:

 • Sporządzać sprawozdanie za korzystanie ze środowiska.
 • Sporządzać sprawozdanie KOBIZE.
 • Sporządzać zbiorcze zestawienie o wytworzonych odpadach.
 • Prowadzić stały nadzór nad kartami przekazywania odpadów.
 • Sporządzać i nadzorować karty ewidencji odpadów.
 • Doradzać w zakresie przepisów ochrony środowiska dotyczących Państwa firmy.
 • Sporządzać rejestr wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska dotyczących Państwa firmy wraz z bieżącą aktualizacją.
 • Oferujemy wsparcie specjalisty z zakresu ochrony środowiska w czasie kontroli WIOŚ.
 • Przygotowywać odpowiedź na pisma urzędowe związane ze sprawami środowiskowymi dotyczącymi Państwa firmy.
 • Prowadzić konsultacje dot. zawieranych przez firmę umów z zakresu ochrony środowiska (np. dot. odbioru odpadów, współpracy z organizacją odzysku).
 • Wsparcie przy wyborze właściwej Organizacji Odzysku oraz firmy odbierającej odpady.
 • Będziemy koordynować współpracę z Organizacją Odzysku w zakresie uregulowań.
 • Przeprowadzać kontrole w firmach mające na celu weryfikację przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska.
 • Wykonać w miarę zapotrzebowania audyt środowiskowy potwierdzony raportem.

zobacz-wiecej-button-sekaCENA: Zaletą tego wariantu jest to, że Klient płaci stały abonament za oferowane przez nas usługi. W ramach pozyskania takiego klienta za Państwa pośrednictwem proponujemy wynagrodzenie w wysokości 5% wartości faktury miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

W ramach tej usługi wykonujemy:

 • Opracowanie dokumentacji, na podstawie których wydawane są pozwolenia
  i decyzje z zakresu ochrony środowiska (na potrzeby pozyskania decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, przygotowujemy dokumentację z zakresu: gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej,
  z zakresu ochrony atmosfery, niezbędną do uzyskania pozwolenia zintegrowanego).
 • Prowadzenie szkoleń obejmujących tematykę ochrony środowiska.
 • Sprawozdania środowiskowe (Sprawozdanie o ilościach i rodzajach odpadów, Sprawozdanie o zakresie korzystania ze środowiska wraz z naliczeniem opłat za korzystanie ze środowiska, Sprawozdania opakowaniowe, Sprawozdania do KOBIZE i E-PRTR).

zobacz-wiecej-button-sekaCENA: nasza cena ze w/w usługę ustalana jest indywidualnie. W ramach pozyskania takiego klienta za Państwa pośrednictwem proponujemy Państwu wynagrodzenie
w wysokości 10 % wartości faktury.


PRAWO PRACY

Zakres wykonywanych usług:

 • planowanie i rozliczanie czasu pracy,
 • bezpieczne rozwiązywanie stosunku pracy, zwłaszcza w sytuacjach konfliktu,
 • restrukturyzacja zatrudnienia,
 • kształtujemy relacje pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi,
 • przygotowujemy i aktualizujemy wewnętrzne źródła prawa pracy (tj.: układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
 • oferujemy zastępstwo procesowe – reprezentujemy klienta w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy,

zobacz-wiecej-button-sekaCENA: Cena dla Klienta ustalana jest indywidualnie. Usługę Doradztwa z zakresu Prawa Pracy możemy świadczyć na zasadach outsourcingu (umowy stałe) oraz na zasadzie usług doraźnych (umowy na konkretne zlecenia). W ramach pozyskania takiego klienta za Państwa pośrednictwem proponujemy wynagrodzenie:

 • przy umowach stałych 5 % wartości faktury miesięcznie.
 • przy zleceniach doraźnych 10 % od wartości faktury

SZKOLENIA PODNOSZĄCE KWALIFIKACJĘ

Poniżej przykładowe szkolenia:

 • aktualne prawo pracy,
 • czas pracy, teoria i praktyka,
 • ochrona danych osobowych,
 • sztuka wystąpień publicznych,
 • dyscyplinowanie pracowników i rozwiązywanie stosunku pracy,
 • SPIN Selling – nowoczesna metoda zarządzania,
 • Kierownik zarządzający zespołem pracowników w okresie zmian. Motywacyjne warsztaty dla zwiększania efektywnych działań w czasie poszukiwania oszczędności,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • aktywna sprzedaż i obsługa klienta,
 • trudny klient i radzenie sobie ze stresem,
 • przeciwdziałanie Mobbingowi i innym niepożądanym zjawiskom w środowisku pracy, (szkolenie także w formie e-learningu)
 • obsługa komputerowych programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, itp.),
 • nowy „Płatnik” – zmiany w programie,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna,

zobacz-wiecej-button-sekaCENA: W przypadku szkoleń, Klient płaci albo za osobę, albo ustalamy cenę za grupę.
W ramach pozyskania takiego klienta za Państwa pośrednictwem proponujemy wynagrodzeniew wysokości 10 % od wartości faktury.

Poniżej przykładowe szkolenia:

 • szkolenie elektroenergetyczne uprawniające do otrzymania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru dla grupy G1, G2, G3,
 • szkolenie z pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej i instalacji urządzeń elektrycznych,
 • szkolenia SPAWACZY od podstaw oraz przedłużanie uprawnień (chwilowo tylko w Warszawie)
 • kurs kierowcy wózka jezdniowego,
 • prowadzimy egzaminy odnawiające nabyte uprawnienia,

Szkolenia zawodowe kończą się egzaminem uprawniającym do wykonywania zawodu. Egzamin zdawany jest przed komisjami Państwowymi.

zobacz-wiecej-button-sekaCENA: W przypadku szkoleń, Klient płaci albo za osobę, albo ustalamy cenę za grupę. W ramach pozyskania takiego klienta za Państwa pośrednictwem proponujemy wynagrodzenie w wysokości 10 % od wartości faktury, ale bez uwzględnienia ceny za egzamin.


KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań bardzo prosimy o kontakt z dyrektorem lokalnego Oddziału SEKA S.A..

SEKA S.A. CENTRALA

ul. Paca 37 I p.
04-386 Warszawa

Kontakt

tel.: 22 517 88 88

seka@seka.pl

Szczegóły

BIAŁYSTOK

ul. Św. Rocha 5 lokal 208
15-879 Białystok

Kontakt

tel.: 85 871 22 30

bialystok@seka.pl

Dyrektor

Anika Kołodziejska-Roszczenko
Szczegóły

BIELSKO-BIAŁA

ul. Podwale 45
43-300 Bielsko-Biała

Kontakt

tel.: 33 300 10 00
bielsko@seka.pl

Kierownik

p.o. kierownika oddziału Renata Kus
Szczegóły

BYDGOSZCZ

ul. Królowej Jadwigi 18, III p.
85-231 Bydgoszcz

Kontakt

tel.: 52 522 57 50
bydgoszcz@seka.pl

Dyrektor

Joanna Majewska
Szczegóły

GDAŃSK

ul. Wały Piastowskie 1/1305
80-958 Gdańsk

Kontakt

tel.: 58 732 08 80
gdansk@seka.pl

Dyrektor

Anna Zakobielska Dyrektor
Szczegóły

GORZÓW WLKP.

ul. Sikorskiego 24, lokal 206
66-400 Gorzów Wlkp.

Kontakt

tel.: 95 737 46 20
gorzow@seka.pl

Dyrektor

Karolina Jasińska Dyrektor Oddziału
Szczegóły

KATOWICE

ul. Dąbrówki 16 A
40-081 Katowice

Kontakt

tel.: 32 700 22 30
katowice@seka.pl

Dyrektor

Tomasz Boduszek
Szczegóły

KIELCE

ul. Św. Leonarda 1/25
25-311 Kielce

Godziny pracy biura - od poniedziałku do piątku 08:00-16:15

Kontakt

tel.: 41 230 98 50
kielce@seka.pl

Dyrektor

Sylwia Hil-Król
Szczegóły

KOSZALIN

ul. Partyzantów 17/108
75-411 Koszalin

Kontakt

tel. 94 721 42 00
koszalin@seka.pl

Kierownik

Magdalena Joda
Szczegóły

KRAKÓW

ul. Przybyszewskiego 56
30-128 Kraków

Kontakt

tel.: 12 203 19 20
krakow@seka.pl

Dyrektor

Waldemar Krztoń
Szczegóły

ŁÓDŹ

ul. Gdańska 80
90-613 Łódź

Kontakt

tel.: 42 280 10 50
lodz@seka.pl

Dyrektor

Artur Murgrabia
Szczegóły

LUBLIN

ul. Wolska 11
20-411 Lublin

Kontakt

tel.: 81 464 16 30
lublin@seka.pl

Dyrektor

Bartosz Barwicki
Szczegóły

OLSZTYN

ul. Dworcowa 7
10-413 Olsztyn

Kontakt

tel.: 89 679 94 40
olsztyn@seka.pl

Dyrektor

Kamil Lullis p.o. dyrektora
Szczegóły

OPOLE

ul Ozimska 48, lok. 15,
45-368 Opole

Kontakt

tel.: 77 545 75 40
opole@seka.pl

Dyrektor

Sławomir Kowalczyk
Szczegóły

POZNAŃ

ul. Bukowska 12
60-810 Poznań
Od 1 stycznia 2024
nowa siedziba
ul.Bukowska 12,
60-810 Poznań.

Kontakt

tel.: 61 624 02 60
poznan@seka.pl

Dyrektor

Jerzy Wójcik
Szczegóły

RZESZÓW

ul. Partyzantów 1A
35-242 Rzeszów

Kontakt

tel.: 17 717 65 20
rzeszow@seka.pl

Dyrektor

Joanna Zarzyczny
Szczegóły

SZCZECIN

ul. Żubrów 3
71-617 Szczecin

Kontakt

tel.: 91 88 19 500
szczecin@seka.pl

Dyrektor

Marcin Charęża
Szczegóły

WARSZAWA

ul. Zabraniecka 80
03-787 Warszawa

Kontakt

tel. 22 517 88 50
warszawa@seka.pl

Dyrektor

Jarosław Strusiński
Szczegóły

WROCŁAW

ul. Wołowska 4
51-116 Wrocław

Kontakt

tel.: 71 738 38 00
wroclaw@seka.pl

Dyrektor

Agata Janecka
Szczegóły

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline