SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

24 stycznia Ministerstwo Środowiska uruchomiło rejestr firm wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest to część systemu BDO, czyli bazy danych produktów, opakowań i gospodarce odpadami. Organami odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru są marszałkowie województw.

Kto podlega obowiązkowi rejestracji

Wszystkie podmioty wytwarzające i obracające odpadami i zobowiązanie do prowadzenia ich ewidencji powinny zarejestrować się w terminie sześciu od momentu uruchomienia rejestru. W założeniach BDO ma służyć nie tylko organom państwowym czy instytucjom zajmujący się ochroną środowiska, ale ma również ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorstwom gdyż wpis do rejestru ma np. w przyszłości zastąpić pozwolenie na transport odpadów. Z obowiązku rejestracji zwolnione są między inny podmioty, takie jak osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, ponad to firmy, które zbieranie odpadów nie jest zasadniczym celem prowadzenia działalności, czyli np. sklepy zbierające zużyte świetlówki  czy apteki zbierające przeterminowane leki.

Opłaty

Rejestracja i korzystanie z bazy jest darmowa są jednak wyjątki od tej zasady. Są nimi np. firmy wprowadzające na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory wprowadzający na terytorium kraju opony. W przypadku małych przedsiębiorstw opłata wynosi 100 PLN a w przypadku dużych podmiotów 300 PLN. Podmioty wnoszące opłaty rejestrowe zobowiązane są również do wnoszenia opłaty rocznej (w tych samych kwotach) do końca lutego każdego roku z wyjątkiem roku, w który została wniesiona opłata rejestracyjna. Opłaty mają pokryć koszty funkcjonowania bazy a także zasilać budżet województw i budżet centralny.

Wpis do rejestru

Wpis dokonywany jest na wniosek w przypadku podmiotów (wymienionych w art. 50 Ustawy o odpadach) lub z urzędu (podmioty wymienione w art. 51 i 234 ust. 3 Ustawy o odpadach). Marszałek województwa dokonując wpisu do rejestru nadaje dziewięciocyfrowy numer ewidencyjny a następnie pisemnie informuje o tym dany podmiot. Jednocześnie generowane jest indywidualne konto. W przesłanym przez siebie piśmie marszałek podaje również identyfikator (login) oraz hasło do konta. Numer ewidencji powinien być zamieszczany na dokumentach sporządzanych w związku działalnością prowadzoną przez dane przedsiębiorstwo

System BDO został wprowadzony ze znacznym opóźnieniem i tylko częściowo ze względu na trudności informatyczne i logistyczne.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez SEKA S.A. na podany przeze mnie powyżej adres e-mail.


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej