SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – MARZEC 2019


Poszerzamy kwalifikacje oraz poczucie odpowiedzialności pośród pracowników z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości TOP10 są podawane w przejrzystej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły powiększyć swoją wiedzę. TOP10 jest inicjatywą z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez pogłębienie wiedzy o dobrych praktykach, regulacjach prawnych oraz wydarzeniach branżowych. Informacje TOP10 służą do umieszczenia ich w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp. Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:


 

1. Kodeks pracy: jawność wynagrodzenia w ofertach pracy
Oferty pracy będą musiały zawierać również wysokość oferowanego wynagrodzenia na danym stanowisku. Jest to jedna z najważniejszych zmian w poselskim projekcie nowelizacji Kodeksu pracy. Autorzy projektu przekonują, że takie rozwiązanie ma zapobiec dyskryminacji m.in. kobiet i osób podejmujących po raz pierwszy pracę.

2. System zarządzania BHP. Czy warto?
Realizacja wymogów bhp z pewnością będzie bardziej skuteczna, gdy w firmie zostanie wdrożony system zarządzania bhp. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest częścią ogólnego systemu zrządzania organizacją. Służy do ustalania celów przedsiębiorstwa w zakresie bhp oraz do osiągania tych celów. Powinien być zgodny z normami serii PN-N-18000, a od 11 marca 2021 roku z normą ISO 45001.

3. Raport ONZ: zdrowie ludzi jest zagrożone
Raport ONZ przedstawia aktualny stan środowiska naturalnego i analizuje skuteczność prowadzonych obecnie działań. Degradacja środowiska wywołana działalnością człowieka postępuje tak szybko, że niedługo może zagrozić fundamentom naszego istnienia. Dlatego decydenci na wszystkich szczeblach powinni podjąć natychmiastowe działania zakrojone na
skalę globalną.

4. Jak zapobiegać zagrożeniom na budowie?
Najlepszym sposobem, by zapobiec powstawaniu wypadków jest podejmowanie działań różnorodnych. Należy równocześnie dbać o poprawę ogólnej organizacji i sposobów wykonywania pracy, a także o świadomość pracowników realizujących poszczególne czynności.

5. IBWR – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych
IBWR to kolejny po BIOZ dokument z zakresu bezpieczeństwa na budowie. IBWR wykonywana jest w celu informowania o sposobach zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposobach postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

6. Kary za niewyznaczenie pracowników do wykonywania działań w zakresie ppoż.?
Nie wywiązując się z obowiązku, pracodawca narusza przepisy i może zostać ukarany przez inspektora PIP. Konsekwencją niewyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji może być nałożenie na pracodawcę przez inspektora PIP mandatu karnego w wysokości do 2.000 zł, a w przypadku recydywy – do 5.000 zł.

7. Jakie obowiązki w zakresie bhp dotyczą pracownika?
Obowiązki pracownika w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy określa art. 211 Kp. Wobec pracownika, który nie przestrzega podstawowych zasad bhp, pracodawca może zastosować przewidziane w Kp kary: upomnienie, naganę, karę pieniężną, a w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązku – nawet wypowiedzenie umowy z winy pracownika.

8. Kto odpowiada za wypadek spowodowany w szkole przez ucznia?
Za szkodę odpowiada osoba, która swoim zachowaniem spowodowała jakiś uszczerbek w dobrach kogoś innego. Dziecko, które nie ukończyło 13. roku życia nie ponosi odpowiedzialności za swoje czyny. Wówczas poszkodowany może dochodzić naprawienia szkody od osoby, która miała obowiązek opiekować się małym sprawcą, m.in.: od rodzica, niani jak i nauczyciela.

9. W 2021 r. wejdzie zakaz sprzedaży plastikowych jednorazówek
Parlament europejski zatwierdził zakaz sprzedaży wyrobów do jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Od 2021 r. zakazem sprzedaży w UE zostaną objęte produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, w tym: sztućce, talerzyki, kubeczki, słomki do napojów, patyczki kosmetyczne, rączki do balonów, pojemniki do żywności, a także styropianowe kubeczki.

10. Bezpieczna podróż samochodem
Warto zadbać o to, by podróż samochodem była jak najbardziej bezpieczna. By uniknąć zagrożeń w podróży, pamiętaj, że samochód powinien być sprawny technicznie, a opony odpowiednie do pory roku. Sprawdź też oświetlenie oraz zadbaj o odpowiednie wyposażenie: apteczkę, sprawną gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy.

 

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie, TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej:

 

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40

prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


ZGODY MARKETINGOWE

RODO

Szanowni Państwo,

mając na względzie fakt, iż SEKA S.A. zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgód na ich wykorzystywanie do celów marketingowych w zakresie oferowania własnych usług. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą udostępniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.