SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika uregulowanym w Kodeksie pracy. Zgodnie z przepisami pracownik, któremu przysługuje urlop wypoczynkowy, ma prawo do wykorzystania 4 dni urlopu na żądanie. Co do zasady pracodawca jest zobowiązany takiego urlopu udzielić. Czy w związku z powyższym pracodawca może jednak podjąć decyzję odmowną?

Urlop na żądanie został przewidziany w Kodeksie pracy jako prawo pracownika do wolnego w sytuacjach nagłych i losowych, by mógł on usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy.

art. 1672 Kodeksu pracy stanowi w tym zakresie: „Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu”.

Mimo to, pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie. Ma to miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy wystąpią wyjątkowe okoliczności, a obecność pracownika w pracy okaże się niezbędna do ochrony interesów przedsiębiorstwa. Taką decyzję powinien jednak rzeczowo uzasadnić, ponieważ wyjątkowe okoliczności są zawsze indywidualnie oceniane przez sąd.

Przykładowo, może to być spiętrzenie prac na koniec roku i nieobecność tego konkretnego pracownika narazi pracodawcę na szkody. Z kolei za wnioskiem o urlop na żądanie nie stoją żadne ważne przesłanki osobiste po stronie pracownika, albo chce on celowo nie przyjść do pracy, by nie wykonać swoich obowiązków. Wówczas pracodawca ma prawo odmówić udzielenia urlopu na żądanie powołując się na ochronę własnych interesów. Jeżeli mimo to pracownik nie stawi się do pracy, pracodawca ma prawo wyciągnąć wobec niego konsekwencje, ze zwolnieniem dyscyplinarnym włącznie. Wówczas to sąd będzie rozpatrywał zasadność odmownej decyzji pracodawcy.

Jeżeli brak jest przesłanek wyszczególnionych m.in. w art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy, takich jak np. zagrożenie interesu firmy czy jej działalności, a pracownik zgodnie z przepisami wystąpił o urlop na żądanie, pracodawca nie może mu odmówić jego udzielenia.

Za bezpodstawne odmówienie urlopu na żądanie na pracodawcę może zostać nałożona kara grzywny.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej