Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Nie każdy wypadek poza miejscem pracy, który intuicyjnie wiążemy z wykonywaną pracą można określić jako wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Osobną kategorię stanowią wypadki poza zakładem pracy zrównane z wypadkiem przy pracy. Warto poznać różnicę miedzy definicjami tych zdarzeń, ponieważ z różną kwalifikacją może wiązać się różna wysokość uzyskiwanych świadczeń powypadkowych.

Co o jest wypadek w drodze lub z pracy?

„Wypadek w drodze do pracy lub z pracy jest zdarzeniem nagłym, wywołanym przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do pracy lub z pracy, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.”

 

Od powyższej zasady są wyjątki. Droga może być dłuższa niż najkrótsza, jeżeli uzasadniają to względy komunikacyjne. Dopuszczalne są przerwy, jeżeli uzasadniają je względy życiowe (może być odebranie dziecka z przedszkola czy drobne zakupy). Przepisy nie precyzują, jakimi środkami komunikacji może odbywać się podróż.

Przepisy nie precyzują jak definiuje się drogę do i z pracy. W praktyce orzecznictwa przyjmuje się, że droga ta rozpoczyna się w momencie przekroczenia przez pracownika drzwi miejsca zamieszkania i kończy się w momencie przekroczenia bramy zakładu pracy. Należy podkreślić, że wypadek, który ma miejsce na terenie należącym do zakładu pracy jest już uznawany z wypadek w pracy.

Postępowanie powypadkowe

Zasady przeprowadzania postępowania powypadkowego regulują przepisy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzenia.

Pracownik powinien niezwłocznie powinien poinformować pracodawcę o zaistnieniu wypadku. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje się, wypełniając kartę wypadku w drodze do lub z pracy. Pracodawca ma na dopełnienie formalności 14 dni. Do wspomnianej karty musi być dołączone oświadczenie pracownika oraz dowody od służb, które brały udział w zdarzeniu takich jak policja czy zespół karetki.

Należne świadczenia

Z tytułu wypadku w drodze do pracy pracownikowi przysługuje 100% wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Jeżeli czas niezdolności przekracza 33 dni (14 dni w przypadku pracowników powyżej 50 roku życia) pracownikowi przysługuje 100% zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS. Jeżeli niezdolność do pracy przekroczy 182 dni pracownik może ubiegać się o zasiłek rehabilitacyjny wypłacany w wysokości 90% podstawy przez 3 miesiące i 75% podstawy przez pozostałe 9 miesięcy. Po upływie tego czasu jeżeli lekarz orzecznik ZUS stwierdzi stałą lub czasową niezdolność do pracy istnieje możliwość wystąpienia o zasiłek rentowy. Istnieje również możliwość ubiegania się o rentę szkoleniową po uzyskaniu orzeczenia o celowości przekwalifikowania.

Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy

Zasady przyznawania świadczeń powypadkowych reguluje Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Zgodnie z ustawą:

„wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie, które zostało wywołane przyczyną zewnętrzną, nastąpiło w związku z pracą i spowodowało uraz lub śmierć. Zdarzenie to musi nastąpić:
• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
• w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.”

 

Z powyższej definicji wynika, że za wypadek przy pracy może zostać uznane zdarzenie poza miejscem pracy.
Wspomniana ustawa stwierdza:

„za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:
• w czasie podróży służbowej;
• podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
• przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.”

 

Źródła:
https://kadry.infor.pl/bhp/
https://poradnikpracownika.pl/

Zobacz więcej