Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń- certyfikacja zawodu

CELE SZKOLENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie słuchacza do wykonania zawodów, które zostały ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145:

– Specjalista ds. kadr, kod zawodu 242307
– Specjalista ds. wynagrodzeń, kod zawodu 242310

Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę i niezbędne umiejętności do pracy na stanowisku Specjalista ds. kadr i płac.
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem.

Prowadzący przedstawiają liczne przykłady ze swojego doświadczenia zawodowego, zapraszają uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń.

ADRESACI SZKOLENIA

Kurs skierowany jest do osób, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń. Słuchaczami kursu dla kandydatów na Specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń mogą być osoby:
a) posiadające co najmniej wykształcenie średnie, zakończone maturą;
b) które chcą się przebranżowić i rozpocząć pracę w zawodzie Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń;
c) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie Specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń.


Usługa również adresowana dla uczestników projektu Małopolskie Bony Rozwojowe” oraz projektu ” Kierunek Kariera Zawodowa”, ” Łap Skilla”

edycja wieczorowa ( wtorki i czwartki od 17.30-20.45)

KORZYŚCI

Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie z kodem zawodu:
– Specjalista ds. kadr, kod zawodu 242307;
– Specjalista ds. wynagrodzeń, kod zawodu 242310;
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145.

Słuchacze mają możliwość zdobycia nowych kwalifikacji a Ci którzy już pracują mogą zaktualizować swoją wiedzę.

Materiał kursu jest  zgodny z najnowszymi obowiązującymi przepisami.

Prowadzący – praktycy z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym.

ZAKRES TEMATYCZNY

Moduł I  KADRY
BLOK I PODSTAWOWE ELEMENTY PRAWA PRACY
Przepisy prawne dotyczące zatrudniania  pracowników i rozwiązywania umów
Przygotowanie pracowników do pracy:
• obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie profilaktycznych badań lekarskich,
• obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie szkoleń w dziedzinie BHP.
Umowa o pracę:
• nawiązanie umowy o pracę,
• treść umowy o pracę, elementy obowiązkowe,
•rodzaje umów o pracę.
Wynagrodzenie:
• definicja wynagrodzeń,
• rodzaje wynagrodzeń,
• wypłata wynagrodzeń,
• systemy wynagradzania.
Rozwiązanie umowy o pracę:
• na mocy porozumienia stron,
• rozwiązywanie umów o pracę za wypowiedzeniem,
• rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia,
• wygaśnięcie stosunku pracy,
• rozwiązywanie umów o pracę z przyczyn pracodawcy,
• świadectwo pracy,
• prawo do odprawy.
Umowy cywilno-prawne : umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski.
Organy sprawujące nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy.

Moduł I  KADRY
BLOK II OBOWIĄZKI PRACOWNIKA I PRACODAWCY
Podstawowe regulaminy – regulamin pracy i wynagradzania.
Procedury, zarządzenia.
Dokumentacja pracownicza / Teczka osobowa:
• akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D),
• pozostała dokumentacja pracownicza wg nowych zasad,
• zasady wydawania dokumentacji pracowniczej,
• formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
• okresy archiwizowania dokumentacji pracowniczej.
Obowiązki pracodawcy:
• podstawowe obowiązki pracodawcy,
• obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi,
•obowiązek  pracodawcy w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności    pracowników.
Obowiązki pracownika:
• podstawowe obowiązki pracownika,
• odpowiedzialność porządkowa pracownika,
• zakaz konkurencji,
• odpowiedzialność materialna pracownika,
• odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zasady tworzenia i przyznawania świadczeń.

Moduł I  KADRY
BLOK III UPRAWNIENIA PRACOWNICZE
Czas pracy:
• normy czasu pracy,
• systemu czasu pracy,
• wymiar czasu pracy,
• praca w niedzielę i święta,
 godziny nadliczbowe,
• ewidencja czasu pracy,
• rozliczenie czasu pracy.
Urlop wypoczynkowy:
• ustalenie wymiaru urlopu,
• podstawy do naliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego,
• urlop na żądanie,
• urlop szkoleniowy,
• urlop bezpłatny,
• urlop podstawowy i urlop dodatkowy.
Uprawnienia związane z rodzicielstwem:
• urlop macierzyński,
• urlop rodzicielski,
• urlop ojcowski,
• urlop wychowawczy.
 Inne dni wolne od pracy.

Moduł I  KADRY
BLOK IV OBOWIĄZKI PRACODAWCY  
Obowiązki Pracodawcy względem ZUS.
Obowiązki Pracodawcy względem US.
Obowiązki Pracodawcy względem GUS.
Obowiązki Pracodawcy względem PFRON.
Obowiązki Pracodawcy zgodnie z PPK.

Moduł I KADRY
BLOK V  0BSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO
WARSZTAT – OBSŁUGA JEDNEGO Z PROGRAMÓW KADROWO-PŁACOWYCH W CZĘŚCI KADROWEJ.

Moduł I KADRY
BLOK VI OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK
WARSZTAT – OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNI
K
Obsługa programu PŁATNIK
• Wprowadzenie do programu.
• Obsługa rejestru Płatników – zakładanie kartotek, wprowadzanie i modyfikacja danych płatnika w rejestrze.
• Zasady przygotowywania dokumentacji zgłoszeniowej płatnika składek:
  ZPA, ZFA – zgłoszenie płatnika,
  ZBA – zgłoszenie dodatkowych rachunków bankowych,
  ZAA – zgłoszenie dodatkowego miejsca prowadzenia działalności,
  ZIPA – zmiana danych płatnika.
• Obsługa rejestru ubezpieczonych – zakładanie kartotek, wprowadzanie danych ubezpieczonych, modyfikacja danych w rejestrze.
• Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych:
  Zgłoszenia ZUA, ZZA – zgłoszenia ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego),
  Zgłoszenia ZCNA – zgłoszenie i wyrejestrowanie członka rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego,
  ZWUA – wyrejestrowanie ubezpieczonego z ubezpieczeń ZUS,
  ZIUA – zmiana danych ubezpieczonych.
• Import dokumentów w programie Płatnik.
• Dokumenty specjalne – zasady przygotowania, wypełniania i przekazywania do ZUS: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS IWA.
• Dokumentacja rozliczeniowa: Imienne raporty rozliczeniowe RCA, RZA, RSA – raport przerw w opłacaniu składek, RPA – raport imienny za osobę ubezpieczoną, składany w szczególnych przypadkach.
• Deklaracja zbiorcza DRA.
• Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem programu Płatnik.

Moduł I  KADRY
BLOK VII NOWOŚCI I ZMIANY W  PROCESIE PRACY.   
Podwyższenie kwoty wolnej od podatku.
Podwyższenie drugiego progu podatkowego, składka zdrowotna (zasady ustalania składki zdrowotnej i uniezależnienie od rozliczeń
podatkowych) – brak odliczenia od podatku.
Ulga dla pracowników oraz przedsiębiorców
Nowe obowiązki dla płatników.
Uregulowanie sankcji za nielegalne zatrudnianie pracowników – zatrudnianie bez umowy oraz nieujawnianie części wynagrodzenia.
Zmiany w udostępnianiu pracownikom aut służbowych do celów prywatnych.

Moduł I KADRY
BLOK VIII CASE STUDY
Monitoring w firmie.
Ochrona danych osobowych.
Praca zdalna a telepraca.
Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę.
Urlopy pracownicze – urlop osób niepełnosprawnych i młodocianych.
Czas pracy – trudne przypadki w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy.

EGZAMIN

Moduł II PŁACE
BLOK I LISTA PŁAC ZASADY NALICZANIA SKŁADNIKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH NOWĄ USTAWĄ „POLSKI ŁAD” ORAZ PROPONOWANYCH ZMIAN
Odliczenia z wynagrodzeń:
• składki na ubezpieczenia społeczne (ustalanie podstawy wymiaru, rodzaje i wysokość składek, ograniczenie poboru składek),
• zaliczka na podatek dochodowy (ustalanie podstawy, koszty uzyskania przychodu, skala podatkowa, odliczenia od podatku) – istotne zmiany w 2022 roku,
• składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady  naliczania  zgodnie z nowymi przepisami  wprowadzonymi w 2022 roku.
• omówienie trudnych przypadków.

Narzuty na wynagrodzenie:
• rodzaje i wysokość składek,
• składka na ubezpieczenie wypadkowe – zasady ustalania wysokości,
• składka na FP i FGŚP – zwolnienia.

Schemat obliczania wynagrodzeń z brutto do netto.

Moduł II PŁACE
BLOK II  NIEPIENIĘŻNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW
Prywatna opieka medyczna.
Ubezpieczenie na życie.
Samochód służbowy – istotne zmiany wprowadzone w 2022 roku.
Karnet sportowy.

Moduł II PŁACE
BLOK III USTALANIE WYSOKOŚCI POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW LISTY PŁAC
Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy.
Wynagrodzenie za przestój.
Wynagrodzenie za czas dyżuru.
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.

Moduł II PŁACE
BLOK IV ŚWIADCZENIA WYŁĄCZONE Z PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK ZUS
Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe.
Nagrody jubileuszowe.
Odprawy, odszkodowania.
Świadczenia wynikające z przepisów BHP.
Ekwiwalent za korzystanie przez pracownika z własnych narzędzi.
Ubiór roboczy.
Posiłki i napoje dla pracowników
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych (diety, noclegi, koszty przejazdu).
Ryczałty za jazdy lokalne.
Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Moduł II PŁACE
BLOK V WYNAGRODZENIA CHOROBOWE  
Ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego.
Zasady obliczania.
Ujęcie składkowe i podatkowe.

Moduł II PŁACE     
BLOK VI ZASADY ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN  
Prawo do zasiłku, podmiot uprawniony do wypłaty zasiłku, okres zasiłkowy, podstawa i wysokość świadczenia, dokumenty:
• zasiłek chorobowy,
• zasiłek opiekuńczy,
• zasiłek macierzyński,
• zasiłek rodzicielski,
• świadczenie rehabilitacyjne,
• zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego.

Moduł II PŁACE     
BLOK VII  POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ   
Rodzaje i zasady potrąceń.
Granice potrąceń.
Kwoty wolne od potrąceń.
Nowe regulacje w potrąceniach z zasiłków wprowadzone od 01.01.2022.

Moduł II PŁACE     
BLOK VIII  ROZLICZANIE WYNAGRODZENIA Z TYTUŁÓW UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
Charakterystyka umowy zlecenia i umowy o dzieło.
Zasady podlegania umów cywilnoprawnych ubezpieczeniom społecznym
i ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Omówienie kosztów uzyskania przychodu i zasad obliczania zaliczki na podatek dochodowy.

Moduł II PŁACE     
BLOK IX   OBOWIĄZKI PŁATNIKA W ZAKREIE ROZLICZEŃ MIESIĘCZNYCH I ROCZNYCH Z URZĘDEM SKARBOWYM Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT-11,PIT-4R) – ISTOTNE ZMIANY WPROWADZONE W 2022 ROKU
Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z Urzędem Skarbowym z tytułu PDOF (PIT-11, PIT-4R) – istotne zmiany wprowadzane w 2022 roku.

Moduł II PŁACE     
BLOK X   ROZRACHUNKI Z ZUS Z TYTUŁU WYPŁACANYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH
Omówienie raportów rozliczeniowych:
ZUS DRA. RCA, ZUS RSA, ZUS RZA, ZUS RPA.
Omówienie kodów świadczeń.

Moduł II PŁACE
BLOK XI  0BSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO

WARSZTAT – OBSŁUGA JEDNEGO Z PROGRAMÓW KADROWO-PŁACOWYCH W CZĘŚCI PŁACOWEJ.

EGZAMIN

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline