SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

CELE SZKOLENIA

1. Zapoznanie uczestników z podstawowymi regulacjami prawa pracy.
2. Przyswojenie przez uczestników zasad prawidłowego stosowania przepisów prawa pracy.
3. Wyjaśnienie wątpliwości i problemów praktycznych z zakresu stosowania przepisów prawa pracy, w tym zgłaszanych przez uczestników w trakcie szkolenia.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej zainteresowanej zdobyciem podstawowej wiedzy z zakresu prawa pracy.

KORZYŚCI

1. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat umów o pracę, w tym w zakresie ich treści i zasad zawierania (z uwzględnieniem nowych rozwiązań dotyczących zatrudniania na podstawie umów terminowych), rozwiązywania umów o pracę, obowiązków pracodawcy w zakresie czasu pracy, wynagrodzeń i urlopów wypoczynkowych, odpowiedzialności porządkowej oraz obowiązków pracodawcy i pracownika i ich wzajemnej odpowiedzialności.
2.
Uczestnicy zdobędą narzędzia do stosowania w praktyce reguł wynikających z przepisów prawa pracy w zakresie np. wyboru formy zatrudnienia, organizowania czasu pracy, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, urlopów itd.
3. Uczestnicy będą potrafili samodzielnie prawidłowo zastosować odpowiednią regulację prawną, w zależności od zmiennych warunkujących daną sytuację pracowniczą.
4. Uczestnicy będą umieli identyfikować i rozwiązywać problemy związane ze stosowaniem prawa pracy.

ZAKRES TEMATYCZNY

Stosunek pracy

1.    Rodzaje umów o pracę – w tym nowe zasady zatrudniania na podstawie umów terminowych:

a)    rodzaje umów terminowych

b)   ile umów na czas określony można zawrzeć z pracownikiem

c)    czasowe ograniczenie zatrudnienia na czas określony

d)    skutki naruszenia zasad zatrudniania na czas określony (przekształcenie umowy w umowę bezterminową itd.)

e)    przepisy przejściowe – zasady postępowania z umowami trwającymi na dzień wejścia w życie nowych regulacji

f)     obowiązek informowania PIP

2.    Treść umowy o pracę – warunki zatrudnienia i sposób ich określania, w tym zasady ustalania w umowie wynagrodzenia za pracę; forma umowy (kiedy i jakie dokumenty pisemne należy przekazać pracownikowi)

3.    Zmiana warunków zatrudnienia w trakcie trwania stosunku pracy:

a)    trwała lub czasowa zmiana warunków pracy

b)   formy zmiany uzależnione od wyrażenia zgody przez pracownika: porozumienie stron, wypowiedzenie zmieniające   (dopuszczalność stosowania i wymagania formalne, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów)

c)    czasowe powierzenie innej pracy

4.    Warunki pracy określone w umowie a warunki organizacyjne obowiązujące w zakładzie – na jakie zmiany musimy uzyskać zgodę pracownika (np. zmiana wynagrodzenia, wymiaru czasu pracy), a które zmiany nie wymagają takich uzgodnień (np.  zmiana systemu czasu pracy)

5.    Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie nawiązywania stosunku pracy i prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnieniem


Rozwiązywanie umów o pracę

1.    Rozwiązywanie umów przez pracodawcę

a)    wypowiadanie umów o pracę: forma, treść pism, uzasadnianie wypowiedzenia, doręczanie pism,

b)   rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia: zawinione przez pracownika (dyscyplinarne), bez winy pracownika – obowiązki pracodawcy

c)    porozumienie stron

2.    Rozwiązanie umowy z inicjatywy pracownika

3.    Obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę:

a)    rozliczenie pracownika

b)   wydanie świadectwa pracy

c)    wypłata ewentualnego ekwiwalentu za urlop czy odszkodowania (kiedy i w jakiej wysokości pracownik ma prawo do odszkodowania)

4.    Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – nowa instytucja w prawie pracy

5.    Najczęstsze błędy przy rozwiązywaniu umów i ich konsekwencje dla pracodawcy

 

Czas pracy i wynagrodzenia

1.    Pojęcia dotyczące czasu pracy (doba pracownicza, tydzień okresu rozliczeniowego, okres rozliczeniowy czasu pracy, normy i wymiar czasu pracy).

2.    Obliczanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym, w tym wymiaru indywidualnego pracownika (uzależnionego od nieobecności w pracy).

3.    Odpoczynki dobowe i tygodniowe (zasady, dopuszczalność odstępstw i ewentualne rekompensaty).

4.    Elastyczna organizacja czasu pracy (nowe rozwiązania w czasie pracy):

a)    rozkład dopuszczający zatrudnianie przed upływem 24 godzin od rozpoczęcia pracy dnia poprzedniego – dopuszczalność stosowania, zasady korzystania

b)   ruchomy rozkład czasu pracy

c)    indywidualny rozkład czasu pracy.

5.    Systemy czasu pracy – charakterystyka

6.    Zasady wprowadzania zasad organizowania czasu pracy w firmie (regulamin pracy, obwieszczenie, grafiki itd.)

7.    Praca w dni wolne, niedziele i święta, w porze nocnej

8.    Praca w godzinach nadliczbowych i zasady rekompensaty

9.    Zwolnienie pracownika dla załatwienia spraw osobistych – dopuszczalność, zasady udzielania, zasady odpracowania oraz skutki nieodpracowania

10. Dokumentacja dotycząca czasu pracy

11. Dobre praktyki związane z organizowaniem czasu pracy (jednolite zasady planowania, zakaz samodzielnych zmian – bez wiedzy i zgody przełożonego itp.)

12. Najczęstsze nieprawidłowości i ich skutki dla pracodawcy

13. Zasady wynagradzania pracowników

14. Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia – jak ustalać, wymagalność zmiennych składników (np. premie uznaniowe)

 

Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności usprawiedliwione

1.    Zasady nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego, wymiar urlopu

2.    Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych: plany urlopowe, wnioski urlopowe, zgoda pracodawcy i formy jej wyrażania, w jakie dni i w jakim wymiarze godzinowym pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego

3.    Urlop na żądanie – obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracownika

4.    Kiedy pracodawca może sam zdecydować o terminie urlopu pracownika

5.    Urlop zaległy

6.    Choroba pracownika w trakcie urlopu

7.    Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego – dopuszczalność i zasady postępowania

8.    Pozostałe nieobecności w pracy:

a)     „urlopy okolicznościowe”

b)   zwolnienia od pracy – z zachowaniem i bez prawa do wynagrodzenia

c)    Usprawiedliwianie nieobecności – powiadamianie pracodawcy i dokumentacja

 

Odpowiedzialność porządkowa i nagradzanie pracowników

1.    Katalog kar porządkowych

2.    Zasady wymierzania kar (procedura – zawiadomienie, wysłuchanie pracownika, decyzja o karze, wpis do akt)

3.    Odwołanie pracownika

4.    Zatarcie ukarania

5.    Nagrody i wyróżnienia: wprowadzanie i stosowanie zasad obowiązujących w organizacji

Logo popup

Prosimy przed wysłaniem formularza sprawdzić wypełnione rubryki, aby uniknąć niewłaściwego wyboru kursu. W celu akceptacji poniższych danych i przesłania karty zgłoszenia proszę kliknąć przycisk „Wyślij zgłoszenie”.

Informacje o szkoleniu:

Nazwa: Prawo pracy dla kadry kierowniczej
Zajęcia odbywają się w dniach:

12.04 - piątek , godz: 09:00 - 15:00

Dodatkowe informacje:
Cena: 390 złotych

Typ zgłoszenia:

Dane uczestnika:

Imię:

Nazwisko:

Stanowisko:

Telefon (9 cyfr):

E-mail:

Data urodzenia: (rok-miesiąc-dzień):

Miasto urodzenia:

Dane firmy:

Nazwa:

NIP:

Adres:

Kod pocztowy (np. 00-000):

Miasto:

 Chcę otrzymać fakturę VAT

Odbiorca faktury:

Proszę wypełnić w przypadku gdy Nabywcą i Odbiorcą faktury są różne podmioty. Dotyczy np. jednostek samorządu terytorialnego.

Skopiuj dane firmy

Nazwa:

NIP:

Adres:

Kod pocztowy (np. 00-000):

Miasto:

Inne:

BRAKOpłata za szkolenie w ramach umowy z SEKA.Należność zostanie przelana na konto.

numer umowy:

Prosimy o wpłatę należności na konto:
40 1500 1878 1218 7004 2377 0000
Bank Zachodni WBK S.A. 70 Oddział w Warszawie

Inne:

Niniejszym oświadczamy, ze akceptujemy poniższe warunki uczestnistwa w szkoleniach

Oświadczamy, że jestesmy upowaznieni do otrzymywania faktury VAT. Upowazniamy Was do wystawienia faktury bez naszego podpisu.

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych jako osoby dokonującej zgłoszenia oraz danych osobowych uczestników objętych niniejszym zgłoszeniem w celu realizacji umowy.

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w celach marketingowych.

1 Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail.

Dane osobowe

Organizator informuje, że:

 • Organizatorem szkolenia i administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: odo@seka.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej lub przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.), w zależności od zakresu udzielonej zgody;
 • Odbiorcą danych, poza Organizatorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT.
 • Dane osobowe uczestników szkoleń będą przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych oraz polityką prywatności SEKA S.A..
 • Dane osobowe pozyskane w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przetwarzane będą do momentu odwołania zgody;
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 • Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem zawarcia niniejszej umowy o świadczenie usług szkoleniowych, co oznacza, że powinien/-na Pan/-i udostępnić wymagane niniejszym Zgłoszeniem dane osobowe, ponieważ w innym przypadku usługa szkoleniowa nie może być przez Organizatora świadczona;

Warunki dodatkowe

1. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia poprzez kliknięcie ikony „Wyślij zgłoszenie” jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa.

2. Organizatorem szkolenia jest firma SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie (04-386), przy ul. Paca 37 o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000082102.

3. Opłata za udział w szkoleniu powinna zostać zaksięgowana na koncie Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

4. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług szkoleniowych bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, chyba że rozpoczęto świadczenie usług przez upływem ww. terminu. Podstawa prawna art. 7 ust. 1 ustawa z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. 2012.12.25)

5. Wysokość opłaty za uczestnictwo w szkoleniu została ustalona przez Organizatora i obowiązuje do czasu zmiany jej przez Organizatora.

6. Ewentualne zastrzeżenia co do realizowanej usługi szkoleniowej należy zgłaszać na adres Organizatora wskazany w punkcie 2 powyżej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia a uczestnik nie zaakceptował nowego terminu szkolenia i nie wniósł opłaty za szkolenie wówczas umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia po wniesieniu opłaty przez uczestnika, zaś uczestnik nie zaakceptował nowego terminu szkolenia całość wniesionej kwoty zostanie zwrócona.

Dane uczestnika:

Imię:

Nazwisko:

Adres:

Kod pocztowy (np. 00-000):

Miasto:

Telefon (9 cyfr):

E-mail:

Data urodzenia: (rok-miesiąc-dzień):

Miasto urodzenia:

Inne:

Niniejszym oświadczamy, ze akceptujemy poniższe warunki uczestnistwa w szkoleniach

Oświadczamy, że jestesmy upowaznieni do otrzymywania faktury VAT. Upowazniamy Was do wystawienia faktury bez naszego podpisu.

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w celach marketingowych.

1 Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail.

Dane osobowe

Organizator informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: odo@seka.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej lub przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.), w zależności od zakresu udzielonej zgody;
 • Odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych oraz polityką prywatności SEKA S.A..
 • Dane osobowe pozyskane w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przetwarzane będą do momentu odwołania zgody;
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 • Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem zawarcia niniejszej umowy o świadczenie usług szkoleniowych, co oznacza, że powinien/-na Pan/-i udostępnić wymagane niniejszym Zgłoszeniem dane osobowe, ponieważ w innym przypadku usługa szkoleniowa nie może być przez Organizatora świadczona;

Warunki dodatkowe

1. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia poprzez kliknięcie ikony „Wyślij zgłoszenie” jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa.

2. Organizatorem szkolenia jest firma SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie (04-386), przy ul. Paca 37 o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000082102.

3. Opłata za udział w szkoleniu powinna zostać zaksięgowana na koncie Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

4. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług szkoleniowych bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, chyba że rozpoczęto świadczenie usług przez upływem ww. terminu. Podstawa prawna art. 7 ust. 1 ustawa z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. 2012.12.25)

5. Wysokość opłaty za uczestnictwo w szkoleniu została ustalona przez Organizatora i obowiązuje do czasu zmiany jej przez Organizatora.

6. Ewentualne zastrzeżenia co do realizowanej usługi szkoleniowej należy zgłaszać na adres Organizatora wskazany w punkcie 2 powyżej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia a uczestnik nie zaakceptował nowego terminu szkolenia i nie wniósł opłaty za szkolenie wówczas umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia po wniesieniu opłaty przez uczestnika, zaś uczestnik nie zaakceptował nowego terminu szkolenia całość wniesionej kwoty zostanie zwrócona.