Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń- certyfikacja zawodu

CELE SZKOLENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie słuchacza do wykonania zawodów, które zostały ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145:

– Specjalista ds. kadr, kod zawodu 242307
– Specjalista ds. wynagrodzeń, kod zawodu 242310

Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę i niezbędne umiejętności do pracy na stanowisku Specjalista ds. kadr i płac.
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem.

Prowadzący przedstawiają liczne przykłady ze swojego doświadczenia zawodowego, zapraszają uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń.

ADRESACI SZKOLENIA

Kurs skierowany jest do osób, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń. Słuchaczami kursu dla kandydatów na Specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń mogą być osoby:
a) posiadające co najmniej wykształcenie średnie, zakończone maturą;
b) które chcą się przebranżowić i rozpocząć pracę w zawodzie Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń;
c) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie Specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń.


Usługa również adresowana dla uczestników projektu Małopolskie Bony Rozwojowe” oraz projektu ” Kierunek Kariera Zawodowa”, ” Łap Skilla”

edycja wieczorowa ( wtorki i czwartki od 17.30-20.45)

KORZYŚCI

Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie z kodem zawodu:
– Specjalista ds. kadr, kod zawodu 242307;
– Specjalista ds. wynagrodzeń, kod zawodu 242310;
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145.

Słuchacze mają możliwość zdobycia nowych kwalifikacji a Ci którzy już pracują mogą zaktualizować swoją wiedzę.

Materiał kursu jest  zgodny z najnowszymi obowiązującymi przepisami.

Prowadzący – praktycy z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym.

ZAKRES TEMATYCZNY

Moduł I  KADRY
BLOK I PODSTAWOWE ELEMENTY PRAWA PRACY

Przepisy prawne dotyczące zatrudniania  pracowników i rozwiązywania umów
Przygotowanie pracowników do pracy:
• obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie profilaktycznych badań lekarskich,
• obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie szkoleń w dziedzinie BHP.
Umowa o pracę:
• nawiązanie umowy o pracę,
• treść umowy o pracę, elementy obowiązkowe,
•rodzaje umów o pracę.
Wynagrodzenie:
• definicja wynagrodzeń,
• rodzaje wynagrodzeń,
• wypłata wynagrodzeń,
• systemy wynagradzania.
Rozwiązanie umowy o pracę:
• na mocy porozumienia stron,
• rozwiązywanie umów o pracę za wypowiedzeniem,
• rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia,
• wygaśnięcie stosunku pracy,
• rozwiązywanie umów o pracę z przyczyn pracodawcy,
• świadectwo pracy,
• prawo do odprawy.
Umowy cywilno-prawne : umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski.
Organy sprawujące nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy.

Moduł I  KADRY
BLOK II OBOWIĄZKI PRACOWNIKA I PRACODAWCY

Podstawowe regulaminy – regulamin pracy i wynagradzania.
Procedury, zarządzenia.
Dokumentacja pracownicza / Teczka osobowa:
• akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D),
• pozostała dokumentacja pracownicza wg nowych zasad,
• zasady wydawania dokumentacji pracowniczej,
• formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
• okresy archiwizowania dokumentacji pracowniczej.
Obowiązki pracodawcy:
• podstawowe obowiązki pracodawcy,
• obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi,
•obowiązek  pracodawcy w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności    pracowników.
Obowiązki pracownika:
• podstawowe obowiązki pracownika,
• odpowiedzialność porządkowa pracownika,
• zakaz konkurencji,
• odpowiedzialność materialna pracownika,
• odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zasady tworzenia i przyznawania świadczeń.

Moduł I  KADRY
BLOK III UPRAWNIENIA PRACOWNICZE

Czas pracy:
• normy czasu pracy,
• systemu czasu pracy,
• wymiar czasu pracy,
• praca w niedzielę i święta,
 godziny nadliczbowe,
• ewidencja czasu pracy,
• rozliczenie czasu pracy.
Urlop wypoczynkowy:
• ustalenie wymiaru urlopu,
• podstawy do naliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego,
• urlop na żądanie,
• urlop szkoleniowy,
• urlop bezpłatny,
• urlop podstawowy i urlop dodatkowy.
Uprawnienia związane z rodzicielstwem:
• urlop macierzyński,
• urlop rodzicielski,
• urlop ojcowski,
• urlop wychowawczy.
 Inne dni wolne od pracy.

Moduł I  KADRY
BLOK IV OBOWIĄZKI PRACODAWCY  

Obowiązki Pracodawcy względem ZUS.
Obowiązki Pracodawcy względem US.
Obowiązki Pracodawcy względem GUS.
Obowiązki Pracodawcy względem PFRON.
Obowiązki Pracodawcy zgodnie z PPK.

Moduł I KADRY
BLOK V  0BSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO

WARSZTAT – OBSŁUGA JEDNEGO Z PROGRAMÓW KADROWO-PŁACOWYCH W CZĘŚCI KADROWEJ.

Moduł I KADRY
BLOK VI OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK
WARSZTAT – OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNI
K

Obsługa programu PŁATNIK
• Wprowadzenie do programu.
• Obsługa rejestru Płatników – zakładanie kartotek, wprowadzanie i modyfikacja danych płatnika w rejestrze.
• Zasady przygotowywania dokumentacji zgłoszeniowej płatnika składek:
  ZPA, ZFA – zgłoszenie płatnika,
  ZBA – zgłoszenie dodatkowych rachunków bankowych,
  ZAA – zgłoszenie dodatkowego miejsca prowadzenia działalności,
  ZIPA – zmiana danych płatnika.
• Obsługa rejestru ubezpieczonych – zakładanie kartotek, wprowadzanie danych ubezpieczonych, modyfikacja danych w rejestrze.
• Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych:
  Zgłoszenia ZUA, ZZA – zgłoszenia ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego),
  Zgłoszenia ZCNA – zgłoszenie i wyrejestrowanie członka rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego,
  ZWUA – wyrejestrowanie ubezpieczonego z ubezpieczeń ZUS,
  ZIUA – zmiana danych ubezpieczonych.
• Import dokumentów w programie Płatnik.
• Dokumenty specjalne – zasady przygotowania, wypełniania i przekazywania do ZUS: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS IWA.
• Dokumentacja rozliczeniowa: Imienne raporty rozliczeniowe RCA, RZA, RSA – raport przerw w opłacaniu składek, RPA – raport imienny za osobę ubezpieczoną, składany w szczególnych przypadkach.
• Deklaracja zbiorcza DRA.
• Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem programu Płatnik.

Moduł I  KADRY
BLOK VII NOWOŚCI I ZMIANY W  PROCESIE PRACY OD 2022R.   

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku.
Podwyższenie drugiego progu podatkowego, składka zdrowotna (zasady ustalania składki zdrowotnej i uniezależnienie od rozliczeń
podatkowych) – brak odliczenia od podatku.
Ulga dla pracowników oraz przedsiębiorców (tzw. ulga dla „klasy średniej”).
Nowe obowiązki dla płatników.
Uregulowanie sankcji za nielegalne zatrudnianie pracowników – zatrudnianie bez umowy oraz nieujawnianie części wynagrodzenia.
Zmiany w udostępnianiu pracownikom aut służbowych do celów prywatnych.

Moduł I KADRY
BLOK VIII CASE STUDY

Monitoring w firmie.
Ochrona danych osobowych.
Praca zdalna a telepraca.
Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę.
Urlopy pracownicze – urlop osób niepełnosprawnych i młodocianych.
Czas pracy – trudne przypadki w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy.

EGZAMIN

Moduł II PŁACE
BLOK I LISTA PŁAC ZASADY NALICZANIA SKŁADNIKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH NOWĄ USTAWĄ „POLSKI ŁAD” ORAZ PROPONOWANYCH ZMIAN

Odliczenia z wynagrodzeń:
• składki na ubezpieczenia społeczne (ustalanie podstawy wymiaru, rodzaje i wysokość składek, ograniczenie poboru składek),
• zaliczka na podatek dochodowy (ustalanie podstawy, koszty uzyskania przychodu, skala podatkowa, odliczenia od podatku) – istotne zmiany w 2022 roku,
• składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady  naliczania  zgodnie z nowymi przepisami  wprowadzonymi w 2022 roku.
• omówienie trudnych przypadków.

Narzuty na wynagrodzenie:
• rodzaje i wysokość składek,
• składka na ubezpieczenie wypadkowe – zasady ustalania wysokości,
• składka na FP i FGŚP – zwolnienia.

Schemat obliczania wynagrodzeń z brutto do netto.

Moduł II PŁACE
BLOK II  NIEPIENIĘŻNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW

Prywatna opieka medyczna.
Ubezpieczenie na życie.
Samochód służbowy – istotne zmiany wprowadzone w 2022 roku.
Karnet sportowy.

Moduł II PŁACE
BLOK III USTALANIE WYSOKOŚCI POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW LISTY PŁAC

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy.
Wynagrodzenie za przestój.
Wynagrodzenie za czas dyżuru.
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.

Moduł II PŁACE
BLOK IV ŚWIADCZENIA WYŁĄCZONE Z PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK ZUS

Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe.
Nagrody jubileuszowe.
Odprawy, odszkodowania.
Świadczenia wynikające z przepisów BHP.
Ekwiwalent za korzystanie przez pracownika z własnych narzędzi.
Ubiór roboczy.
Posiłki i napoje dla pracowników
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych (diety, noclegi, koszty przejazdu).
Ryczałty za jazdy lokalne.
Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Moduł II PŁACE
BLOK V WYNAGRODZENIA CHOROBOWE  

Ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego.
Zasady obliczania.
Ujęcie składkowe i podatkowe.

Moduł II PŁACE     
BLOK VI ZASADY ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2022 ROKU  

Prawo do zasiłku, podmiot uprawniony do wypłaty zasiłku, okres zasiłkowy, podstawa i wysokość świadczenia, dokumenty:
• zasiłek chorobowy,
• zasiłek opiekuńczy,
• zasiłek macierzyński,
• zasiłek rodzicielski,
• świadczenie rehabilitacyjne,
• zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego.

Moduł II PŁACE     
BLOK VII  POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ   

Rodzaje i zasady potrąceń.
Granice potrąceń.
Kwoty wolne od potrąceń.
Nowe regulacje w potrąceniach z zasiłków wprowadzone od 01.01.2022.

Moduł II PŁACE     
BLOK VIII  ROZLICZANIE WYNAGRODZENIA Z TYTUŁÓW UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

Charakterystyka umowy zlecenia i umowy o dzieło.
Zasady podlegania umów cywilnoprawnych ubezpieczeniom społecznym
i ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Omówienie kosztów uzyskania przychodu i zasad obliczania zaliczki na podatek dochodowy.

Moduł II PŁACE     
BLOK IX   OBOWIĄZKI PŁATNIKA W ZAKREIE ROZLICZEŃ MIESIĘCZNYCH I ROCZNYCH Z URZĘDEM SKARBOWYM Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT-11,PIT-4R) – ISTOTNE ZMIANY WPROWADZONE W 2022 ROKU

Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z Urzędem Skarbowym z tytułu PDOF (PIT-11, PIT-4R) – istotne zmiany wprowadzane w 2022 roku.

Moduł II PŁACE     
BLOK X   ROZRACHUNKI Z ZUS Z TYTUŁU WYPŁACANYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH

Omówienie raportów rozliczeniowych:
ZUS DRA. RCA, ZUS RSA, ZUS RZA, ZUS RPA.
Omówienie kodów świadczeń.

Moduł II PŁACE
BLOK XI  0BSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO

WARSZTAT – OBSŁUGA JEDNEGO Z PROGRAMÓW KADROWO-PŁACOWYCH W CZĘŚCI PŁACOWEJ.

EGZAMIN

Zapisz się na szkolenie
Logo popup

Prosimy przed wysłaniem formularza sprawdzić wypełnione rubryki, aby uniknąć niewłaściwego wyboru kursu. W celu akceptacji poniższych danych i przesłania karty zgłoszenia proszę kliknąć przycisk „Wyślij zgłoszenie”.

Informacje o szkoleniu:

Nazwa: Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń- certyfikacja zawodu
Zajęcia odbywają się w dniach:

28.02 - wtorek , godz: 17:30 - 20:45

15.06 - czwartek , godz: 17:30 - 20:45

Dodatkowe informacje: Szkolenie w formie mieszanej (zdalnie/stacjonarnie). Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 17.30-20.45
Cena: 3600 złotych

Typ zgłoszenia:

Dane uczestnika:

Imię:

Nazwisko:

Stanowisko:

Telefon (9 cyfr):

E-mail:

Data urodzenia: (rok-miesiąc-dzień):

Dane firmy:

Nazwa:

NIP:

Adres:

Kod pocztowy (np. 00-000):

Miasto:

 Chcę otrzymać fakturę VAT

Odbiorca faktury:

Proszę wypełnić w przypadku gdy Nabywcą i Odbiorcą faktury są różne podmioty. Dotyczy np. jednostek samorządu terytorialnego.

Skopiuj dane firmy

Nazwa:

NIP:

Adres:

Kod pocztowy (np. 00-000):

Miasto:

Inne:

BRAKOpłata za szkolenie w ramach umowy z SEKA.Należność zostanie przelana na konto.

numer umowy:

Prosimy o wpłatę należności na konto:
40 1500 1878 1218 7004 2377 0000
Santander Bank Polska S.A. 6 Oddział w Warszawie

Inne:

Zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną, regulaminem oraz Polityką Prywatności

Niniejszym oświadczamy, ze akceptujemy poniższe warunki uczestnistwa w szkoleniach

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktury VAT. Upoważniamy Was do wystawienia faktury bez naszego podpisu.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn. zm.).

Klauzula informacyjna

Organizator informuje:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – drogą elektroniczną na adres: odo@seka.pl lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy z SEKA S.A. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu archiwalnym (dowodowym) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych(jeśli wyraziłeś na to zgodę), zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn.zm.) oraz w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Odbiorcą Twoich danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają nas w naszej działalności, zapewniają nam wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz wspierają nas w e-mail marketingu;
 • Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych;
 • Dane osobowe pozyskane w celu przesyłania informacji handlowych i marketingu bezpośredniego przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
 • Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem zawarcia niniejszej umowy.

Warunki dodatkowe

1. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia poprzez kliknięcie ikony „Wyślij zgłoszenie” jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa.

2. Organizatorem szkolenia jest firma SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie (04-386), przy ul. Paca 37 o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000082102.

3. Opłata za udział w szkoleniu powinna zostać zaksięgowana na koncie Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

4. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług szkoleniowych bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, chyba że rozpoczęto świadczenie usług przez upływem ww. terminu. Podstawa prawna art. 7 ust. 1 ustawa z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. 2012.12.25)

5. Wysokość opłaty za uczestnictwo w szkoleniu została ustalona przez Organizatora i obowiązuje do czasu zmiany jej przez Organizatora.

6. Ewentualne zastrzeżenia co do realizowanej usługi szkoleniowej należy zgłaszać na adres Organizatora wskazany w punkcie 2 powyżej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia a uczestnik nie zaakceptował nowego terminu szkolenia i nie wniósł opłaty za szkolenie wówczas umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia po wniesieniu opłaty przez uczestnika, zaś uczestnik nie zaakceptował nowego terminu szkolenia całość wniesionej kwoty zostanie zwrócona.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Dane uczestnika:

Imię:

Nazwisko:

Adres:

Kod pocztowy (np. 00-000):

Miasto:

Telefon (9 cyfr):

E-mail:

Data urodzenia: (rok-miesiąc-dzień):

Inne:

Zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną, regulaminem oraz Polityką Prywatności

Niniejszym oświadczamy, ze akceptujemy poniższe warunki uczestnictwa w szkoleniach

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktury VAT. Upoważniamy Was do wystawienia faktury bez naszego podpisu.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn. zm.).

Klauzula informacyjna

Organizator informuje:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – drogą elektroniczną na adres: odo@seka.pl lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy z SEKA S.A. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu archiwalnym (dowodowym) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych (jeśli wyraziłeś na to zgodę), zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn.zm.) oraz w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Odbiorcą danych, są podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają nas w naszej działalności szkoleniowej, zapewniają nam wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz wspierają nas w e-mail marketingu;
 • Twoje dane osobowe zebrane w celu realizacji szkolenia będą przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych oraz polityką prywatności SEKA S.A., nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń;
 • Twoje dane osobowe pozyskane w celach przesyłania informacji handlowych i marketingu bezpośredniego przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
 • Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem zawarcia niniejszej umowy;

Warunki dodatkowe

1. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia poprzez kliknięcie ikony „Wyślij zgłoszenie” jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa.

2. Organizatorem szkolenia jest firma SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie (04-386), przy ul. Paca 37 o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000082102.

3. Opłata za udział w szkoleniu powinna zostać zaksięgowana na koncie Organizatora najpóźniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

4. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług szkoleniowych bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, chyba że rozpoczęto świadczenie usług przez upływem ww. terminu. W przypadku doręczenia Organizatorowi pisemnego powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia na nie później niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia, uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku późniejszych rezygnacji uczestnik zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 50% jego wartości. Nieobecność zgłoszonego uczestnika zobowiązuje do zapłaty pełnej należności.

5. Wysokość opłaty za uczestnictwo w szkoleniu została ustalona przez Organizatora i obowiązuje do czasu zmiany jej przez Organizatora.

6. Ewentualne zastrzeżenia co do realizowanej usługi szkoleniowej należy zgłaszać na adres Organizatora wskazany w punkcie 2 powyżej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia a uczestnik nie zaakceptował nowego terminu szkolenia i nie wniósł opłaty za szkolenie wówczas umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia po wniesieniu opłaty przez uczestnika, zaś uczestnik nie zaakceptował nowego terminu szkolenia całość wniesionej kwoty zostanie zwrócona.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.