×

Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Akceptuję
Nie akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

WEBINARIUM „Nowy JPK od 01.10.2020 r.”

CELE SZKOLENIA

Zapoznanie Uczestniczek i Uczestników z przepisami prawa dotyczącymi przesyłania tzw. nowego pliku JPK_VAT, wchodzącymi w życie z dniem 01.10.2020 r.  

ADRESACI SZKOLENIA

W webinarium mogą wziąć udział wszystkie osoby zawodowo zajmujące się podatkiem VAT, ale także te, które z dniem 01.10.2020 r. zostały zobowiązane uczestniczyć w procesie sprawozdawczym, tj. między innymi przedsiębiorcy, pracownicy biur rachunkowych, księgowe i księgowi.  

KORZYŚCI

Uczestnicy otrzymują trzydniowy dostęp do ośmiomodułowego webinarium przekazywanego w formacie filmu MP4.

W ciągu 4 godzin przekazane zostaną informacje dotyczące m.in.:

– podmiotów, które zostały objęte nowymi przepisami 
– podziału na część ewidencyjną i deklaracyjną 
– obowiązków nabywcy i sprzedawcy
– Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP) – sankcji i konsekwencji 
– Transakcji Powiązanych (TK) 

Dodatkowo, dla wszystkich chętnych oferujemy materiały szkoleniowe prowadzącej w cenie 50 zł netto + 23% VAT doliczanej do ogólnego kosztu webinarium. 

Prezenterem prowadzącym webinarium jest Pani Beata Kuśmierek – od kilkunastu lat właścicielka biura rachunkowego, a od 2010 r. czynny trener współpracujący zarówno z firmami szkoleniowymi, jak i uczelniami wyższymi w zakresie niżej wymienionych szkoleń:

 • Start do przedsiębiorczości.
 • ABC przedsiębiorczości, czyli jak założyć własna firmę.
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – teoria i warsztaty.
 • Dokumenty w obrocie gospodarczym: treść, zasady sporządzania, korygowania i księgowania.
 • Poznać i zrozumieć podatek VAT – teoria i warsztaty.
 • Przychody i koszty w działalności gospodarczej – teoria, praktyka i orzecznictwo.
 • Prawno- podatkowe aspekty handlu w sieci – E-sklep.
 • Samochód w firmie.
 • Zmiany podatkowe.
 • Optymalne decyzje i bezpieczne prowadzenie firmy.
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego – wykład i warsztaty z uwzględnieniem bieżących zmian w ustawie o             rachunkowości.
 • Kalambury podatkowe.
 • Przegląd zmian podatkowych.

W okresie 2013 – 2017 przeprowadziła szkolenia w wymiarze 2470 godzin, w których wzięło udział około 7600 osób.

W pracy trenerskiej Beata Kuśmierek wykorzystuje doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas obsługi przedsiębiorców w firmie Tax Deal, która obecnie zajmuje się doradztwem gospodarczym i usługami księgowymi na rzecz ponad sześćdziesięciu przedsiębiorców. W codziennej pracy rozwiązuje wiele problemów z obszarów podatkowych, w niedookreślonych przepisami sytuacjach występuje do Ministerstwa Finansów z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych. Pomaga klientom rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz tym, którzy ją kontynuują w jej bezpiecznym prowadzeniu i zrozumieniu zawiłości gospodarczych. Wszystkie sfery aktywności zawodowej tj. podatkowo-księgowa obsługa podmiotów oraz doradztwo i szkolenia doskonale się uzupełniają i wzajemnie korzystnie na siebie wpływają. Praca trenersko-doradcza obliguje do bieżącego śledzenia wszelkich zmian w przepisach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, pozwala to równocześnie lepiej „opiekować się” obsługiwanymi w biurze przedsiębiorcami.

ZAKRES TEMATYCZNY

Webinarium podzielono na 8 modułów/odcinków. Przekazywane są drogą mailową po wcześniejszym dokonaniu opłaty. 

Przedstawiają się następująco:

1) ODCINEK 1. Jakie towary będą znajdowały się w ewidencji podatku należnego GTU?

2) ODCINEK 2. Jakie usługi będą znajdowały się w ewidencji podatku należnego GTU?

3) ODCINEK 3. Jakie znaczenie ma dla przedsiębiorcy raportowanie procedur w ramach nowego JPK z deklaracją?

4) ODCINEK 4. Jak należy prezentować sprzedaż ewidencjonowaną na kasie fiskalnej i jak oznaczać faktury wystawione do paragonów?

5) ODCINEK 5. Jakie oznaczenia zobowiązany jest stosować nabywca i jakie zagrożenia związane są z Mechanizmem Podzielonej Płatności w nowym JPK_VAT z deklaracją?

6) ODCINEK 6. Jak należy procedować korekty w nowym JPK_VAT z deklaracją?

7) ODCINEK 7. Co kosztuje 500 PLN i jak uniknąć kary?

8) ODCINEK 8. Jak przygotować firmę na nowy JPK_VAT z deklaracją?
 

Zapisz się na szkolenie
Logo popup

Prosimy przed wysłaniem formularza sprawdzić wypełnione rubryki, aby uniknąć niewłaściwego wyboru kursu. W celu akceptacji poniższych danych i przesłania karty zgłoszenia proszę kliknąć przycisk „Wyślij zgłoszenie”.

Informacje o szkoleniu:

Nazwa: WEBINARIUM „Nowy JPK od 01.10.2020 r.”
Zajęcia odbywają się w dniach:

28.11 - sobota , godz: 00:00 - 23:59

Dodatkowe informacje: Film udostępniany jest na okres 3 dni (od 28/11/2020 od godz. 00.00 do 30/11/2020 do godz. 23.59). W tym czasie każdy z uczestników ma możliwość jego dowolnego odtwarzania. Warunkiem otrzymania pliku z webinarium jest wcześniejsze dokonanie opłaty i przesłanie potwierdzenia drogą mailową na adres e-mail szczecin@seka.pl. W cenę webinarium wliczono należny podatek vat 23%. Dodatkowo, dla wszystkich chętnych oferujemy materiały szkoleniowe prowadzącej w cenie 50 zł netto + 23% VAT doliczanej do ogólnego kosztu webinarium.
Cena: 184 złotych

Typ zgłoszenia:

Dane uczestnika:

Imię:

Nazwisko:

Stanowisko:

Telefon (9 cyfr):

E-mail:

Data urodzenia: (rok-miesiąc-dzień):

Dane firmy:

Nazwa:

NIP:

Adres:

Kod pocztowy (np. 00-000):

Miasto:

 Chcę otrzymać fakturę VAT

Odbiorca faktury:

Proszę wypełnić w przypadku gdy Nabywcą i Odbiorcą faktury są różne podmioty. Dotyczy np. jednostek samorządu terytorialnego.

Skopiuj dane firmy

Nazwa:

NIP:

Adres:

Kod pocztowy (np. 00-000):

Miasto:

Inne:

BRAKOpłata za szkolenie w ramach umowy z SEKA.Należność zostanie przelana na konto.

numer umowy:

Prosimy o wpłatę należności na konto:
40 1500 1878 1218 7004 2377 0000
Santander Bank Polska S.A. 6 Oddział w Warszawie

Inne:

Zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną, regulaminem oraz Polityką Prywatności

Niniejszym oświadczamy, ze akceptujemy poniższe warunki uczestnistwa w szkoleniach

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktury VAT. Upoważniamy Was do wystawienia faktury bez naszego podpisu.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn. zm.) na podany przeze mnie adres e-mail.

Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: odo@seka.pl lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość lub odpowiednie załatwienie sprawy. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO gdzie prawnie uzasadniony interesem jest kontakt z Twoją osobą;
 • Odbiorcą Twoich danych osobowych, poza Administratorem są podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają nas w naszej działalności, zapewniają nam wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz wspierają nas w e-mail marketingu;
 • Odbiorcą danych, poza Administratorem są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla wyżej wymienionych celów;
 • Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do udzielenia odpowiedzi;

Warunki dodatkowe

1. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia poprzez kliknięcie ikony „Wyślij zgłoszenie” jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa.

2. Organizatorem szkolenia jest firma SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie (04-386), przy ul. Paca 37 o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000082102.

3. Opłata za udział w szkoleniu powinna zostać zaksięgowana na koncie Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

4. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług szkoleniowych bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, chyba że rozpoczęto świadczenie usług przez upływem ww. terminu. Podstawa prawna art. 7 ust. 1 ustawa z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. 2012.12.25)

5. Wysokość opłaty za uczestnictwo w szkoleniu została ustalona przez Organizatora i obowiązuje do czasu zmiany jej przez Organizatora.

6. Ewentualne zastrzeżenia co do realizowanej usługi szkoleniowej należy zgłaszać na adres Organizatora wskazany w punkcie 2 powyżej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia a uczestnik nie zaakceptował nowego terminu szkolenia i nie wniósł opłaty za szkolenie wówczas umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia po wniesieniu opłaty przez uczestnika, zaś uczestnik nie zaakceptował nowego terminu szkolenia całość wniesionej kwoty zostanie zwrócona.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Dane uczestnika:

Imię:

Nazwisko:

Adres:

Kod pocztowy (np. 00-000):

Miasto:

Telefon (9 cyfr):

E-mail:

Data urodzenia: (rok-miesiąc-dzień):

Inne:

Zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną, regulaminem oraz Polityką Prywatności

Niniejszym oświadczamy, ze akceptujemy poniższe warunki uczestnictwa w szkoleniach

Oświadczamy, że jesteśmy upoważnieni do otrzymywania faktury VAT. Upoważniamy Was do wystawienia faktury bez naszego podpisu.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn. zm.) na podany przeze mnie adres e-mail.

Klauzula informacyjna

Organizator informuje:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: odo@seka.pl lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość lub odpowiednie załatwienie sprawy. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO gdzie prawnie uzasadniony interesem jest kontakt z Twoją osobą;
 • Odbiorcą Twoich danych osobowych, poza Administratorem są podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają nas w naszej działalności, zapewniają nam wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz wspierają nas w e-mail marketingu;
 • Odbiorcą danych, poza Administratorem są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla wyżej wymienionych celów;
 • Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do udzielenia odpowiedzi;

Warunki dodatkowe

1. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia poprzez kliknięcie ikony „Wyślij zgłoszenie” jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa.

2. Organizatorem szkolenia jest firma SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie (04-386), przy ul. Paca 37 o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000082102.

3. Opłata za udział w szkoleniu powinna zostać zaksięgowana na koncie Organizatora najpóźniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

4. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług szkoleniowych bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, chyba że rozpoczęto świadczenie usług przez upływem ww. terminu. W przypadku doręczenia Organizatorowi pisemnego powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia na nie później niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia, uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku późniejszych rezygnacji uczestnik zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 50% jego wartości. Nieobecność zgłoszonego uczestnika zobowiązuje do zapłaty pełnej należności.

5. Wysokość opłaty za uczestnictwo w szkoleniu została ustalona przez Organizatora i obowiązuje do czasu zmiany jej przez Organizatora.

6. Ewentualne zastrzeżenia co do realizowanej usługi szkoleniowej należy zgłaszać na adres Organizatora wskazany w punkcie 2 powyżej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia a uczestnik nie zaakceptował nowego terminu szkolenia i nie wniósł opłaty za szkolenie wówczas umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia po wniesieniu opłaty przez uczestnika, zaś uczestnik nie zaakceptował nowego terminu szkolenia całość wniesionej kwoty zostanie zwrócona.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.