SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Aktualne zasady gospodarowania odpadami – obowiązki przedsiębiorców

CELE SZKOLENIA

Nabycie wiedzy w zakresie aktualnych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami.
Zdobycie praktycznych umiejętności  właściwego prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadowej oraz przygotowania się do kontroli WIOŚ i UM.

ADRESACI SZKOLENIA

pracownicy przedsiębiorstw odpowiedzialni za ochronę środowiska, biura księgowe, specjaliści ds. ochrony środowiska

KORZYŚCI

Zdobycie wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Nabycie  umiejętności samodzielnego prowadzenia obowiązków sprawozdawczo – ewidencyjnych. Uzyskanie umiejętności przygotowania się do kontroli WIOŚ i UM. Podniesienie kompetencji w zakresie znajomości przepisów prawa.

ZAKRES TEMATYCZNY

  1. Omówienie zmian wynikających z wejścia w życie nowej ustawy o odpadach.
  2. Zasady gospodarowania poszczególnymi kategoriami odpadów. Terminy planowanych zmian, plany w zakresie BDO. Magazynowanie oraz transport odpadów w tym niebezpiecznych.
  3. Decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami. Praktyczne sposoby gospodarowania odpadami w firmie.
  4. Prowadzenie właściwej ewidencji i sprawozdawczości odpadów w przedsiębiorstwie: karty przekazania odpadu, karty ewidencji odpadu, roczne sprawozdania.
  5. Przygotowanie do kontroli WIOŚ i UM w aspekcie gospodarowania odpadami. Sankcje karne wynikające z nowej ustawy o odpadach.
  6. Pytania, dyskusja i konsultacje indywidualnych problemów.